KappAhl bokslutskommuniké 2016: Fortsatt stabilt för KappAhl

Året som gick har karaktäriserats av finansiell återhämtning och förbättring. Drivkrafterna har varit vårt arbete med att utveckla KappAhls kunderbjudande, förstärka bruttomarginalen och fortsatt kostnadskontroll.

Läs vd.s kommentar i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökade med 8,6 procent till 1 248 (1 149) MSEK under kvartalet och med 3,0 procent till 4 724 (4 588) MSEK under året. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 5,6 procent i kvartalet och med 2,7 procent för helåret.
  • Bruttomarginalen ökade med 0,6 procentenheter till 58,0 (57,4) procent under kvartalet och med 1,7 procentenheter till 61,8 (60,1) procent för året.
  • Rörelsemarginalen i kvartalet blev 7,9 (4,5) procent och 7,4 (4,3) procent för året.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,25 kronor/aktie.
Fjärde kvartalet   (juni-augusti) Tolv månader (september-augusti)
  2015/2016 2014/2015 Förändring 2015/2016 2014/2015 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 248 1 149 99 4 724 4 588 136
Rörelseresultat exklusive   engångsposter, MSEK 99 62 37 350 208 142
Rörelseresultat, MSEK 99 52 47 350 198 152
Bruttomarginal, % 58,0 57,4 0,6 61,8 60,1 1,7
Rörelsemarginal, % 7,9 4,5 3,4 7,4 4,3 3,1
Rörelsemarginal exkl   engångsposter, % 7,9 5,4 2,5 7,4 4,5 2,9
Resultat efter skatt, MSEK 59 30 29,0 245 111 134
Resultat per aktie efter   utspädning, SEK (Not 2) 0,77 0,39 0,38 3,19 1,45 1,73
Kassaflöde från den löpande   verksamheten, MSEK -3 8 -11 304 365 -61

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 161012 KappAhl bokslutskommuniké 2016: Fortsatt stabilt för KappAhl