KappAhl bokslutskommuniké 2014/2015: Utmanande år med stort fokus på utveckling

”Året som gått har för KappAhl varit ett mellanår i den försäljnings- och resultatmässiga utvecklingen. Inte desto mindre har det varit ett viktigt år med stort fokus på satsningar för framtiden.”

Anders Düring, tf vd och koncernchef.
Läs vd-ordet i den bifogade rapporten

Fjärde kvartalet (juni-aug) Helåret (sept-aug)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 149 1 185 -36 4 588 4 743 -155
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 62 92 -30 208 295 -87
Rörelseresultat, MSEK 52 69 -17 198 272 -74
Bruttomarginal, % 57,4 59,3 -1,9 60,1 60,8 -0,7
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 5,4 7,8 -2,4 4,5 6,2 -1,7
Resultat efter skatt, MSEK 30 32 -2 111 129 -18
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,39 0,42 -0,03 1,45 1,71 -0,26
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 8 0 8 365 345 20
  • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 3,0% och 3,3% för helåret. Omsättningen i jämförbara butiker är oförändrad i kvartalet och -2,2% för helåret.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter, för kvartalet är 62 (92) MSEK och för helåret 208 (295) MSEK
  • Det operativa kassaflödet är starkt och i linje med föregående år.
  • Investeringstakten har under året fördubblats jämfört med föregående år.
  • Omkostnaderna har under året minskat med 1,7%.
  • Skuldsättningsgraden är vid årets slut 0,8 (1,0).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 75 öre/aktie.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.00 i KappAhls butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. För anmälan till eventet e-posta hearings@financialhearings.com. Webbsändningen hittas via www.kappahl.com/presentations. För att delta per telefon ring 08-566 426 61 cirka 5 minuter före start.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information
Anders Düring, tf vd och koncernchef / CFO. Tel. 0708-88 77 33

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, kommunikationschef Tel. 0704-71 56 31

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: KappAhl bokslutskommuniké 2014/2015: Utmanande år med stort fokus på utveckling