Våra åtaganden

Samarbete är vägen framåt. Ansvarsfullt mode innebär att ta ansvar för hela kedjan – från tillverkning till återvinning. En av fördelarna med vår verksamhet är att den ger oss möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Många gånger tillsammans med våra branschkollegor, för vi vet att samarbete är vägen framåt.

Förutom våra egna initiativ stödjer vi aktivt en rad organisationer som jobbar för en hållbar utveckling för textilindustrin och för dem som jobbar inom den. Tillsammans är vi starkare!

 

ORGANISATIONER VI SAMARBETAR MED:

Ethical Trading Initiative (ETI) är en ledande allians för företag, handelsförbund och icke-statliga organisationer som jobbar för arbetares rättigheter. Kappahl är medlem sedan 2016. Vi följer ETI:s riktlinjer och samverkar inom alliansens nätverk för att gemensamt tackla utmaningar i produktionskedjan, som till exempel social dialog, rätten till kollektiv förhandling och rättigheter för migrantarbetare.
Läs mer om Ethical Trading Initiative (ETI) här.

Textile Exchange är en global ideell organisation som arbetar för att driva transformation i textilindustrin kopplat till fibrer, integritet och standarder och ansvarsfulla leverantörskedjor. De identifierar och delar bästa praxis för jordbruk, material, bearbetning, spårbarhet och livslängd för att minska textilindustrins negativa effekter på människa och miljö. Kappahl har varit medlem sedan 2018 och använder sig av Textile Exchanges standarder i vår produktutveckling.
Läs mer om Textile Exchange här.

Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action, lanserade Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy, Elco och Kappahl 2018. Alla svenska textil- och modeorganisationer kan ansluta sig till Stica, med kravet att man åtar sig att minska sina klimatutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet. Stica ska vara ett så kallat ”action learning network”, där medlemmarna samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar som skapar hållbar förändring. Vi på Kappahl har tagit fram en färdplan för hur vi ska gå tillväga för att halvera vår värdekedjas klimatutsläpp till år 2030. Våra framsteg kan man följa i vår årliga hållbarhetsrapport.
Läs mer om Stica här.

SAC, Sustainable Apparel Coalition, är en organisation som arbetar för en hållbar modeindustri. SAC:s Higg Index är en serie verktyg som gör det möjligt att mäta och värdera leverantörers och produkters hållbarhetsprestanda och bidra till långsiktigt hållbara förbättringar för fabriksarbetare, lokalsamhällen och miljön. Med gemensamma arbetssätt och processer uppnår branschen även den transparens som allt fler konsumenter kräver. Vi gick med i SAC 2018.
Läs mer om SAC här.

Better Cotton Initiative är en icke vinstdrivande organisation som utarbetat den globala standarden för Better Cotton – en mer hållbar bomullsproduktion. Kappahl är en aktiv medlem sedan 2011. BCI arbetar med ett helhetsperspektiv på bomullskedjan, från bönder till återförsäljare, och lär bland annat bomullsbönder att använda mindre vatten och bekämpningsmedel i sin verksamhet.
Läs mer om Better Cotton Initiative här.

Canopy arbetar med varumärken över hela världen för att skydda världens skogar, arter och klimat. Syftet är att skapa hållbara försörjningskedjor för viskos och andra textila material från skogen och främja innovativa lösningar på miljöutmaningar. Kappahl är medlem sedan 2016 och arbetar för att fullt ut använda viskosfibrer från hållbart förvaltade skogar. Vi använder oss enbart av fibrer från producenter som Canopy rankar som ’mörk grön’, vilket är den högsta nivån.
Läs mer om Canopy här.

Organic Cotton Accelerator (OCA) består av en samling aktörer som fokuserar på att skapa en välmående ekologisk bomullssektor som gynnar alla – från jordbrukare till konsument. Detta genom att arbeta för ökad transparens, metoder för att mäta påverkan på miljön och sociala aspekter, samt nya arbetssätt kopplat till odling och inköp. Kappahl är en del av nätverket sedan 2016.
Läs mer om Organic Cotton Accelerator här.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry är ett projekt som startats för att garantera en säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i Bangladesh, och i framtiden i fler länder. Kappahl är en del av rörelsen sedan 2013 tillsammans med fler än 200 internationella branschkollegor, fackföreningar och medarbetarorganisationer. Sedan 2022 ingår Kappahl även i Pakistan Accordet.
Läs mer om International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry här.

The Chemical Group at RISE är ett kunskapsbyggande nätverk med riktlinjer för kemiska restriktioner och strategier. Experter förmedlar juridiska krav och annan svårtillgänglig information på ett lättförståeligt sätt, så att den kan användas i företagens dagliga kemiska arbete. Medlemskapet gör oss på Kappahl bättre rustade för att kommunicera våra höga krav på kemikaliehantering till underleverantörer, och att möta frågor och krav från såväl konsumenter som media.
Läs mer om The Chemical Group at RISE här.

SIPTex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" och ska utgöra den länk som i dag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. I projektet ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med ett antal andra aktörer utveckla och testa automatiserad sortering av högkvalitativ textilåtervinning. Målet med projektet är att öka textilåtervinningen. Kappahl är med i forskningsprojektet sedan 2019 eftersom vi ser att det bidrar till vår ambition att ta fram lösningar för en mer hållbar och cirkulär modekonsumtion.
Läs mer om SIPTex här.  

Renewcell är ett svenskt företag som återvinner och regenererar bomullsfibrer så att de kan bli kläder på nytt. Kappahl är delägare sedan 2019 eftersom vi ser att det bidrar till vår ambition om att skapa lösningar för en mer hållbar och cirkulär modeindustri.
Läs mer om Renewcell här.

Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Läs mer om Agenda 2030 i Väst här.

 

REGELVERK VI FÖLJER:

United Nations Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)
Kappahl bygger sedan 2016 sitt hållbarhetsarbete på FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling. Målen har antagits av länder runt om i världen för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd åt alla som en del av en ny hållbar utvecklingsplan. Som ett globalt företag inom den privata sektorn arbetar vi på Kappahl för att bidra till att dessa mål uppfylls.
Läs mer här.

ILO – Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatser, vilka handlar om att främja rättigheter, uppmuntra goda anställningsmöjligheter, förbättra socialt skydd och stärka en dialog om arbetsrelaterade frågor. Dessa rättigheter är universella och gäller människor världen över – oavsett den ekonomiska situationen i det aktuella landet. Deklarationen betonar att ekonomisk tillväxt inte räcker för att säkerställa jämlikhet och sociala framsteg. Kappahl åtar oss att respektera mänskliga rättigheter genom vår Human Rights Policy.
Läs mer här.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI är en internationell organisation som hjälper företag, regeringar och organisationer att förstå och kommunicera företagets inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor, exempelvis klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Kappahl rapporterar årligen om hållbarhet i enlighet med GRI:s ”standards core”.
Läs mer här.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD har riktlinjer om ansvarsfullt affärsbeteende för multinationella företag. Kappahl följer riktlinjerna och vidtar åtgärder för att hitta och förebygga negativa effekter vi som multinationellt företag kan ha i våra aktiviteter och processer.
Läs mer här.

Transparency Pledge är en sammanslutning av en rad stora globala organisationer (Human Rights Watch, IndustryAll, Clean Clothes Campaign m. fl.) och arbetar för att främja transparensen i modebranschens leverantörskedjor. Vi på Kappahl publicerar sedan 2013 våra leverantörslistor på vår hemsida och jobbar utöver det med en rad olika lösningar för ökad transparens.  För att vara tydliga med vårt åtagande gick vi hösten 2019 med i Transparency Pledge och följer därmed deras krav på transparens kopplat till leverantörskedjan.
Läs mer om Transparency Pledge.  

Swedish Fashion Ethical Charter är ett initiativ för gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor för de som arbetar inom modebranschen. Kappahl har, tillsammans med runt 180 andra företag, undertecknat policyn och följer de riktlinjer som den utgör. Genom att vara en del av Swedish Fashion Ethical Charter åtar vi oss att bland annat att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö vid fotograferingar. Bakom Swedish Fashion Ethical Charter står den oberoende branschorganisationen Swedish Fashion Council och Association of Swedish Fashion Brands.
Läs mer om Swedish Fashion Ethical Charter.

Science-Based Targets Initiative

I januari 2022 åtog sig Kappahl att sätta ett långsiktigt mål i enlighet med SBT (Scinece-based targets), en global organisation för klimatmål för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast 2040. SBTi ger företagen en tydligt definierad väg för att minska utsläppen i linje med Parisavtalets mål. Läs mer om SBTi  här