Regulamin Konkursu KappAhl „Świąteczna stylizacja Newbie

(„Regulamin”)

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu KappAhl „Świąteczna stylizacja Newbie”(„Konkurs”) jestKappAhl Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060653 („Organizator”).

§ 2

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 7 grudnia 2020 r. w momencie opublikowania przez Organizatora postu konkursowego na portalu Facebook Newbie Poland („Post Konkursowy”) i kończy się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 23:59.59 („Czas Trwania Konkursu”).

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”).

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraziły zgodę na treść postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście; w szczególności niedopuszczalne jest utworzenie konta i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu w imieniu osoby trzeciej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkowie najbliższej rodziny wymienionych wyżej osób.

4. Wzięcie udziału w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 5 ust. 1 poniżej, a osoba, która dokonała Zgłoszenia, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się jego postanowieniami.

5. W momencie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik musi być członkiem klubu modowego KappAhl „Life&Style” i posiadać aktywne konto członkowskie.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie, które musi być w całości autentyczne (nie może zawierać elementów fotomontażu).

7. Każdy Uczestnik musi polubić Post Konkursowy i go udostępnić.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w komentarzu pod Postem Konkursowym na portalu Facebook Newbie Poland zdjęcia swojego dziecka lub dzieci w „świątecznej stylizacji Newbie” z opisem #yesnewbie („Zgłoszenie”).

2. Mianem zdjęcia dziecka lub dzieci w „świątecznej stylizacji Newbie” Organizator określa zdjęcie, na którym dziecko lub dzieci są w całości ubrane w produkty marki Newbie z obecnej lub poprzednich kolekcji, a zdjęcie zostało wykonane z użyciem świątecznych gadżetów dowolnie wybranych przez Uczestnika.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone i wezmą w nim udział wyłącznie Zgłoszenia, które: a) są związane z tematyką Konkursu, b) dotrą do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu, przy czym data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny publikacji Zgłoszenia w postaci komentarza pod Postem Konkursowym, i c) spełniają pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczące praw autorskich i praw do wizerunku.

4. Wszystkie Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie lub prawa do wizerunku, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie spełniają pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną usunięte przez Organizatora.

5. Nagrody otrzymają trzej Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wybrane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów: zdolność wzbudzenia ciekawości, oryginalność, staranność wykonania (dalej: „Zwycięzcy”).

6. Informacja o wyłonionych Zwycięzcach, tj. Uczestnikach, którzy zajęli, kolejno, 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie, zostanie ogłoszona w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu Facebook Newbie Poland w terminie 7 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu, wraz z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem na adres e-mail yesnewbie@kappahl.com.

§ 6

Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody („Nagrody”), i są to:

a) Nagroda za zdobycie 1 miejsca: voucher o wartości 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto na zakupy w: (i) dowolnym sklepie stacjonarnym KappAhl na terenie Polski, albo (ii) dowolnym sklepie stacjonarnym Newbie na terenie Polski, albo (iii) sklepie internetowym KappAhl;

b) Nagroda za zdobycie 2 miejsca: voucher o wartości 700 zł (siedemset złotych) brutto na zakupy w: (i) dowolnym sklepie stacjonarnym KappAhl na terenie Polski, albo (ii) dowolnym sklepie stacjonarnym Newbie na terenie Polski, albo (iii) sklepie internetowym KappAhl;

c) Nagroda za zdobycie 3 miejsca: voucher o wartości 500 zł (pięćset złotych) brutto na zakupy w: (i) dowolnym sklepie stacjonarnym KappAhl na terenie Polski, albo (ii) dowolnym sklepie stacjonarnym Newbie na terenie Polski, albo (iii) sklepie internetowym KappAhl.

2. Zwycięzca realizuje Nagrodę w całości tylko w jednym wybranym przez siebie sklepie, tj.: (i) w jednym wybranym sklepie stacjonarnym KappAhl na terenie Polski, albo (ii) w jednym wybranym sklepie stacjonarnym Newbie na terenie Polski, albo (iii) w sklepie internetowym KappAhl.

3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu Nagrody w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca wyraża zgodę, aby kwota powyższej dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu Nagrody.

5. Po ogłoszeniu każdego Zwycięzcy zgodnie z § 5 ust. 6 powyżej, winien on w terminie 7 dni wysłać do Organizatora na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com wiadomość, w której wskaże sposób realizacji Nagrody, tj. wskaże: (i) jeden wybrany sklep stacjonarny KappAhl na terenie Polski, albo (ii) jeden wybrany sklep stacjonarny Newbie na terenie Polski, albo (iii) sklep internetowy KappAhl, i (iv) w przypadku wskazania sklepu stacjonarnego KappAhl lub sklepu stacjonarnego Newbie – adres zamieszkania, na który Organizator ma wysłać Zwycięzcy Nagrodę (voucher) zgodnie z ust. 7 poniżej.

6. W przypadku wyboru przez Zwycięzcę realizacji Nagrody w sklepie internetowym KappAhl: (i) w wiadomości wysłanej do Organizatora zgodnie z ust. 5 powyżej Zwycięzca ma obowiązek podać numer należącego do Zwycięzcy konta klubu modowego KappAhl „Life&Style”, na którym ma zostać udostępniona Nagroda, a (ii) Organizator wyśle potwierdzenie udostępnienia Nagrody na adres e-mail, z którego Zwycięzca wysłał do Organizatora wiadomość e-mail zgodnie z ust. 5 powyżej.

7. W przypadku wyboru przez Zwycięzcę realizacji Nagrody w sklepie stacjonarnym KappAhl albo sklepie stacjonarnym Newbie, Nagroda (voucher) zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania Zwycięzcy podany w wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora zgodnie z ust. 5 powyżej.

8. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: (i) wykluczenia go z udziału w Konkursie lub pozbawienia go Nagrody zgodnie § 7 ust. 1 poniżej, lub (ii) niewysłania do Organizatora wiadomości zgodnej z ust. 5 powyżej w terminie przewidzianym w ust. 5 powyżej, lub (ii) rezygnacji z Nagrody, lub (iii) odmowy przyjęcia Nagrody, lub (iv) nieodebrania Nagrody. W przypadku utraty prawa do Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tej Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję.

9. Organizator wysyła Nagrodę w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zwycięzcy wiadomości e-mail wysłanej zgodnie z ust. 5 powyżej.

10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

§ 7

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub pozbawienia Nagrody Uczestnika, którego Zgłoszenie lub działanie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestnika, który nie działa osobiście, ale przez osobę trzecią.

2. Jeżeli dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika lub korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia zgodnie z § 8 poniżej narusza prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, Uczestnik, który opublikował takie Zgłoszenie, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności względem osoby trzeciej. Organizator może trwale usunąć z wszelkich nośników danych, w tym z mediów społecznościowych, Zgłoszenie, co do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku.

3. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mail) wyłącznie w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.

§ 8

Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń i prawa do wizerunku

1. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późń. zm., dalej: „Ustawa”), w tym jest wyłącznym twórcą wszelkich przejawów działalności twórczej zawartych w Zgłoszeniu, w tym zarówno w zakresie doboru ubioru, świątecznych gadżetów i pozostałych elementów przedstawionych na zdjęciu, jak i w zakresie wkładu twórczego fotografa. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia oraz że Zgłoszenie nie było dotychczas nigdzie publikowane ani rozpowszechniane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie (bezterminowej) i co do miejsca, z prawem do sublicencji, na korzystanie ze Zgłoszenia będącego utworem w rozumieniu Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, w tym na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia lub jego opracowania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Zgłoszenie lub jego opracowanie – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia lub jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt a)-b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zgłoszenia lub jego opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram etc.), na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów lub usług; 

d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet;

e) na każdym polu eksploatacji innym niż określone w pkt a)-d) powyżej, jeżeli jest to potrzebne do korzystania ze Zgłoszenia na którymkolwiek z pól eksploatacji określonych w pkt a)-d) powyżej.

3. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Zgłoszenia, w tym do: decydowania o anonimowym udostępnianiu (rozpowszechnianiu) Zgłoszenia, decydowania o zmianie treści lub formy Zgłoszenia oraz o jego rzetelnym wykorzystaniu, sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zgłoszenia.

4. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej i w sposób określony w ust. 3 powyżej, tj. do dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, a także zezwalania osobom trzecim na dokonywanie i korzystanie z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, w tym dokonywanie i korzystanie z wszelkich zmian, modyfikacji, przeróbek i adaptacji Zgłoszenia w całości lub części.

5. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne prawa rodzicielskie do każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, i nieodwołalnie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, zezwala Organizatorowi, w imieniu własnym i drugiego rodzica oraz w imieniu każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, z prawem udzielania dalszych zezwoleń, do rozpowszechniania wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu w sposób określony w ust. 2-4 powyżej, w tym na polach eksploatacji Zgłoszenia określonych w ust. 2 powyżej.

6. Uczestnik, który nie został wybrany Zwycięzcą, udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, nieodpłatnie, a Organizator ma prawo korzystać w powyższy sposób ze Zgłoszenia w celach: przeprowadzenia Konkursu, wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, obrony słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; w szczególności Organizator ma prawo korzystać ze Zgłoszenia w powyższy sposób w celu oceny Zgłoszeń, wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji, a także zabezpieczenia, w tym zarchiwizowania Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.

7. Uczestnik, którzy został wybrany Zwycięzcą, z chwilą otrzymania Nagrody udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, odpłatnie, tj. w zamian za wynagrodzenie w postaci przyznanej temu Uczestnikowi Nagrody (z zastrzeżeniem, że do czasu otrzymania Nagrody taki Uczestnik udziela Organizatorowi powyższych licencji, upoważnień i zezwoleń zgodnie z ust. 6 powyżej). Nagroda wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika o wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej. Korzystanie przez Organizatora z takiego Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w takim Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, nie jest ograniczone celami, o których mowa w ust. 6 powyżej, i Organizator ma prawo korzystać z takiego Zgłoszenia w powyższy sposób również w celach innych, niż określone w ust. 6 powyżej, w tym w celach komercyjnych.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

2. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: (i) zapoznał się i wyraża zgodę na politykę prywatności Organizatora, która dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, link: https://www.kappahl.com/pl-PL/o-kappahl/o-nas/o-nas/privacy-policy-gdpr/(„Polityka Prywatności”), i (ii) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem na zasadach określonych w Polityce Prywatności (zob. w szczególności rozdziały: „Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera KappAhl o klientach?”i„Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera KappAhl w odniesieniu do klientów należących do klubu KappAhl?”), z zachowaniem poniższych postanowień.

3. Oprócz celów wymienionych w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujących celach: przeprowadzenie Konkursu, wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, obrona słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; powyższe obejmuje w szczególności ocenę Zgłoszeń, wyłonienie Zwycięzców, wydanie Nagród, rozpatrzenie reklamacji, zabezpieczenie, w tym zarchiwizowanie Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.
Oprócz określonych w Polityce Prywatności kategorii danych osobowych i osób, których dane dotyczą, Organizator przetwarza również następujące kategorie danych osobowych następujących osób: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu.

4. Oprócz określonych w Polityce Prywatności kategorii danych osobowych i osób, których dane dotyczą, Organizator przetwarza również następujące kategorie danych osobowych następujących osób: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu.

5. Oprócz przetwarzania danych osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujący sposób: publikacja w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook i Instagram, następujących danych osobowych: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu, imiona i nazwiska Zwycięzców.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatora oraz zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z ust. 2 powyżej.

7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem wysyłając e-mail na adres: biuro@kappahl.com.


§ 10

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przewidzianego zgodnie z § 6 ust. 9 na wysłanie przez Organizatora Nagrody (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, reklamacje można zgłaszać drogą listową z dopiskiem „Reklamacja – KONKURS Świąteczna stylizacja Newbie” na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: yesnewbie@kappahl.com, wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja – KONKURS Świąteczna stylizacja Newbie”.

3. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagród, reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, a przypadku niepodania adresu w reklamacji – na adres e-mail lub adres pocztowy, z którego reklamacja została wysłana przez Uczestnika.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację, opis przyczyny lub powodu reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej: www.kappahl.com oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com.