#YESNEWBIE

Regulamin Konkursu Newbie „Letnie stylizacje Newbie”

(„Regulamin”)


§ 1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu KappAhl „Letnie stylizacje Newbie” („Konkurs”) jest KappAhl Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060653 („Organizator”).


§ 2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 8 lipca 2021 r. w momencie opublikowania przez Organizatora postu konkursowego na portalu Facebook Newbie Poland („Post Konkursowy”) i kończy się w dniu 15 lipca 2021 r. o godzinie 23:59.59 („Czas Trwania Konkursu”).


§ 3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”).


§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraziły zgodę na treść postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście; w szczególności niedopuszczalne jest utworzenie konta i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu w imieniu osoby trzeciej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkowie najbliższej rodziny wymienionych wyżej osób.
4. Wzięcie udziału w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 5 ust. 1 poniżej, a osoba, która dokonała Zgłoszenia, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się jego postanowieniami.
5. W momencie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik musi być członkiem klubu modowego KappAhl „Life&Style” i posiadać aktywne konto członkowskie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie, które musi być w całości autentyczne (nie może zawierać elementów fotomontażu).
7. Każdy Uczestnik musi polubić fanpage Newbie Polska, post Konkursowy oraz go udostępnić.


§ 5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w komentarzu pod Postem Konkursowym na portalu Facebook Newbie Poland zdjęcia swojego dziecka lub dzieci w „letniej stylizacji Newbie” z opisem #yesnewbie („Zgłoszenie”).
2. Mianem zdjęcia dziecka lub dzieci w „letniej stylizacji Newbie” Organizator określa zdjęcie, na którym dziecko lub dzieci są w całości ubrane w produkty marki Newbie z obecnej lub poprzednich kolekcji, a zdjęcie zostało wykonane w letniej stylistyce (na zewnątrz) z dowolnie wybranych przez Uczestnika produktów. Jeżeli na zdjęciu widoczna jest inna osoba niż dziecko bądź dzieci, także musi być ubrana w produkty marki Newbie (dotyczy kolekcji damskiej).
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone i wezmą w nim udział wyłącznie Zgłoszenia, które: a) są związane z tematyką Konkursu, b) dotrą do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu, przy czym data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny publikacji Zgłoszenia w postaci komentarza pod Postem Konkursowym, i c) spełniają pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczące praw autorskich i praw do wizerunku.
4. Wszystkie Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie lub prawa do wizerunku, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie spełniają pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną usunięte przez Organizatora.
5. Nagrodę otrzyma jeden Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wybrane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów: zdolność wzbudzenia ciekawości, oryginalność, staranność wykonania (dalej: „Zwycięzcy”).
6. Informacja o wyłonionym Zwycięzcy, tj. Uczestniku, który wygrał Konkurs, zostanie ogłoszona w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu Facebook Newbie Poland w terminie 7 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu, wraz z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem na adres e-mail yesnewbie@kappahl.com.


§ 6
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę („Nagrody”), i jest to:
a. dla osoby wyróżnionej jest to zestaw ubrań z kolekcji Newbie “A love story” składający się na 1 damską sukienkę oraz zestaw ubrań dla dziecka (maksymalnie dwóch dzieci), wybrane przez osobę wyróżnioną spośród dostępnych artykułów w danej chwili na stronie kappahl.com z zastrzeżeniem wyboru maksymalnie 5 artykułów.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę za pośrednictwem kuriera na podany wcześniej adres.
3. Po ogłoszeniu każdego Zwycięzcy zgodnie z § 5 ust. 6 powyżej, winien on w terminie 7 dni wysłać do Organizatora na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com wiadomość, w której wskaże adres zamieszkania, na który Organizator ma wysłać Zwycięzcy Nagrodę zgodnie z ust. 7 poniżej.
4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: (i) wykluczenia go z udziału w Konkursie lub pozbawienia go Nagrody zgodnie § 7 ust. 1 poniżej, lub (ii) niewysłania do Organizatora wiadomości zgodnej z ust. 5 powyżej w terminie przewidzianym w ust. 5 powyżej, lub (ii) rezygnacji z Nagrody, lub (iii) odmowy przyjęcia Nagrody, lub (iv) nieodebrania Nagrody. W przypadku utraty prawa do Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tej Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję.
5. Organizator wysyła Nagrodę w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zwycięzcy wiadomości e-mail wysłanej zgodnie z ust. 5 powyżej.
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.


§ 7
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub pozbawienia Nagrody Uczestnika, którego Zgłoszenie lub działanie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestnika, który nie działa osobiście, ale przez osobę trzecią.
2. Jeżeli dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika lub korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia zgodnie z § 8 poniżej narusza prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, Uczestnik, który opublikował takie Zgłoszenie, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności względem osoby trzeciej. Organizator może trwale usunąć z wszelkich nośników danych, w tym z mediów społecznościowych, Zgłoszenie, co do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku.
3. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mail) wyłącznie w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.


§ 8
Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń i prawa do wizerunku
1. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późń. zm., dalej: „Ustawa”), w tym jest wyłącznym twórcą wszelkich przejawów działalności twórczej zawartych w Zgłoszeniu, w tym zarówno w zakresie doboru ubioru, świątecznych gadżetów i pozostałych elementów przedstawionych na zdjęciu, jak i w zakresie wkładu twórczego fotografa. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia oraz że Zgłoszenie nie było dotychczas nigdzie publikowane ani rozpowszechniane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie (bezterminowej) i co do miejsca, z prawem do sublicencji, na korzystanie ze Zgłoszenia będącego utworem w rozumieniu Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, w tym na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia lub jego opracowania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Zgłoszenie lub jego opracowanie – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia lub jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt a)-b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zgłoszenia lub jego opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram etc.), na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów lub usług;
d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet;
e) na każdym polu eksploatacji innym niż określone w pkt a)-d) powyżej, jeżeli jest to potrzebne do korzystania ze Zgłoszenia na którymkolwiek z pól eksploatacji określonych w pkt a)-d) powyżej.
3. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Zgłoszenia, w tym do: decydowania o anonimowym udostępnianiu (rozpowszechnianiu) Zgłoszenia, decydowania o zmianie treści lub formy Zgłoszenia oraz o jego rzetelnym wykorzystaniu, sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zgłoszenia.
4. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej i w sposób określony w ust. 3 powyżej, tj. do dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, a także zezwalania osobom trzecim na dokonywanie i korzystanie z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, w tym dokonywanie i korzystanie z wszelkich zmian, modyfikacji, przeróbek i adaptacji Zgłoszenia w całości lub części.
5. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne prawa rodzicielskie do każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, i nieodwołalnie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, zezwala Organizatorowi, w imieniu własnym i drugiego rodzica oraz w imieniu każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, z prawem udzielania dalszych zezwoleń, do rozpowszechniania wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu w sposób określony w ust. 2-4 powyżej, w tym na polach eksploatacji Zgłoszenia określonych w ust. 2 powyżej.
6. Uczestnik, który nie został wybrany Zwycięzcą, udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, nieodpłatnie, a Organizator ma prawo korzystać w powyższy sposób ze Zgłoszenia w celach: przeprowadzenia Konkursu, wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, obrony słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; w szczególności Organizator ma prawo korzystać ze Zgłoszenia w powyższy sposób w celu oceny Zgłoszeń, wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji, a także zabezpieczenia, w tym zarchiwizowania Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.
7. Uczestnik, którzy został wybrany Zwycięzcą, z chwilą otrzymania Nagrody udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, odpłatnie, tj. w zamian za wynagrodzenie w postaci przyznanej temu Uczestnikowi Nagrody (z zastrzeżeniem, że do czasu otrzymania Nagrody taki Uczestnik udziela Organizatorowi powyższych licencji, upoważnień i zezwoleń zgodnie z ust. 6 powyżej). Nagroda wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika o wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej. Korzystanie przez Organizatora z takiego Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie wizerunku każdego dziecka przedstawionego w takim Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, nie jest ograniczone celami, o których mowa w ust. 6 powyżej, i Organizator ma prawo korzystać z takiego Zgłoszenia w powyższy sposób również w celach innych, niż określone w ust. 6 powyżej, w tym w celach komercyjnych.


§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
2. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: (i) zapoznał się i wyraża zgodę na politykę prywatności Organizatora, która dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, link: https://www.kappahl.com/pl-PL/o-kappahl/o-nas/o-nas/privacy-policy-gdpr/ („Polityka Prywatności”), i (ii) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem na zasadach określonych w Polityce Prywatności (zob. w szczególności rozdziały: „Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera KappAhl o klientach?” i „Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera KappAhl w odniesieniu do klientów należących do klubu KappAhl?”), z zachowaniem poniższych postanowień.
3. Oprócz celów wymienionych w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujących celach: przeprowadzenie Konkursu, wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, obrona słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; powyższe obejmuje w szczególności ocenę Zgłoszeń, wyłonienie Zwycięzców, wydanie Nagród, rozpatrzenie reklamacji, zabezpieczenie, w tym zarchiwizowanie Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.
4. Oprócz określonych w Polityce Prywatności kategorii danych osobowych i osób, których dane dotyczą, Organizator przetwarza również następujące kategorie danych osobowych następujących osób: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu.
5. Oprócz przetwarzania danych osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujący sposób: publikacja w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook i Instagram, następujących danych osobowych: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu, imiona i nazwiska Zwycięzców.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatora oraz zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z ust. 2 powyżej.
7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem wysyłając e-mail na adres: biuro@kappahl.com.


§ 10
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przewidzianego zgodnie z § 6 ust. 9 na wysłanie przez Organizatora Nagrody (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, reklamacje można zgłaszać drogą listową z dopiskiem „Reklamacja – KONKURS Letnia stylizacja Newbie” na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: yesnewbie@kappahl.com, wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja – KONKURS Letnia stylizacja Newbie”.
3. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagród, reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, a przypadku niepodania adresu w reklamacji – na adres e-mail lub adres pocztowy, z którego reklamacja została wysłana przez Uczestnika.
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację, opis przyczyny lub powodu reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.


§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej: www.kappahl.com oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres e-mail: yesnewbie@kappahl.com.

 

  

LOVE, WEAR, SHARE


Show your kids style and inspire others! Tag #newbielovers and we will show it to the world!

Take a Content of a Newbie outfit, tag the image with #newbielovers and share it on your social media channel. In order to be featured in our social media channels and/or on KappAhl/Newbiestore.com we will contact you and ask you to respond #yesnewbie.

Content Sharing terms and conditions


By responding #yesnewbie you agree to the following:

You grant Newbie (part of The KappAhl group), below “Newbie”, its third-party service providers who provide content management services, and its retail partners (the ”Licensed Parties”) the worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully-paid, non-exclusive, transferable right to use your Instagram/Twitter/Facebook/YouTube handle and your Instagram/Twitter/Facebook/YouTube Contentgraph(s) that you have tagged with the hashtag #newbielovers, and in relation to which you have responded #yesnewbie (below the “Content ”) on KappAhl.com/Newbiestore.com and/or on any of Newbies’s platforms (including but not limited to Instagram, Twitter, Facebook and YouTube ) or elsewhere, for Newbies’s marketing and/or in Newbies’s advertising, newsletters, catalogs, email, customer communication and store materials;

If you have shared a Content, you still own it. However, once you tag your Content with one of the hashtags mentioned above and shared it, you are granting Newbie permission to use the Content, social media handle and any accompanying caption on our website, social media platforms, emails, in advertising or in any other marketing material. For more specifics please review KappAhl Privacy Policy (SE, FI, PL,NO)
Citizens of UK, read the Privacy Policy here.

Newbie may use, display, reproduce, distribute, transmit, create derivative works from, combine with other materials, alter and/or edit your Contents in any manner at our sole discretion, with no obligation to you whatsoever.


You hereby represent and warrant that (a) you own all rights in and to your Contents, (b) you have permission from any person(s) appearing in your Contents to grant the rights herein, (c) you are 18 years or older, and (d) Newbie’s use of your Instagram handle and/or Contents will not violate the Privacy Policy, the rights of any third party or any applicable law;
You hereby release and discharge Newbie from all and any obligation to pay you for any use of your Contents and any of the intellectual property rights that may be contained therein in connection with the uses described above;


You hereby release, discharge and agree to hold Newbie and any person acting on Newbie’s behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Contents as described above; and you hereby agree to and acknowledge that Newbie has the right to - not the obligation - at our sole discretion to refuse to post any Contents. Newbie also reserve the right to change, edit, modify, transmit, display or delete any Contents and you hereby waive any rights you may have in having the material altered or changed in a manner not agreeable to you.


Without limiting the generality of the foregoing or any other provision of these terms and conditions, Newbie has the right to remove any Contents that violates the Privacy Policy or is otherwise objectionable and, solely as to the posting of content, we reserve the right to terminate access to submit user generated content to Newbie’s Web Properties without prior notice for any user who violates these terms and conditions, the Privacy Policy or infringes the rights of others. Please note that any such termination will not affect your ability to make purchases, returns, or otherwise interact with the services KappAhl/Newbiestore.com provides.