KappAhl: Bolagsstämmokommuniké

KappAhl Holding AB (publ) höll årsstämma kl 14.00 den 21 december 2006 i Mölndal.

  • Kontant utdelning om SEK 2,50 (2,25) per aktie
  • Omval av fem styrelseledamöter (tidigare sex ledamöter)
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman att - i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag - dela ut SEK 2,50 (2,25) per aktie för verksamhetsåret. Avstämningsdagen fastställdes till torsdagen den 28 december 2006 och utdelningen beräknas sändas ut av VPC onsdagen den 3 januari 2007.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Fem ordinarie styrelseledamöter (tidigare sex ordinarie ledamöter) omvaldes enligt valberedningens förslag. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande. De stämmovalda ledamöterna är nu Finn Johnsson, Amelia Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson och Pernilla Ström. De fackliga representanterna i styrelsen är ledamöterna Bodil Nilsson och Rose-Marie Zell-Lindström med suppleanterna Melinda Hedström och Eva Larsson.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1.290.000 kr (tidigare 1.400.000 kr) enligt valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr och övriga stämmovalda ledamöter 150.000 kr per person (totalt 600.000 kr). 125.000 kr utgår till ordföranden i revisionsutskottet och 75.000 kr till ytterligare ledamot i utskottet. 30.000 kr utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och 10.000 kr till ytterligare ledamot i utskottet.

Stämman antog också valberedningens förslag om en reviderad instruktion och arbetsordning för valberedningen. Den senare ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara representanter för de tre största ägarna per det månadsskifte som föregår bolagets tredje kvartalsrapport. Styrelsens ordförande ska då kontakta de tre största aktieägarna och själv adjungeras till beredningen.

Vidare antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte förekommer utöver lön under uppsägningstid. Ersättningspolicyn är densamma som föregående årsstämma antog.

Slutligen bemyndigade stämman styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om upptagande av sedvanliga kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive utnyttja redan upptagna kreditfacilitetslån, i vilka lån räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bemyndigandet har lagstiftningsteknisk bakgrund och är detsamma som föregående årsstämma beslutade om.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64
Kajsa Räftegård, Personal- och informationsdirektör, telefon 070-471 56 49

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.