Uttalande från den oberoende budkommittén i KappAhl med anledning av Mellby Gårds offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl AB (publ) ("Kommittén") ("KappAhl" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Slutsats

Kommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i KappAhl att acceptera Mellby Gårds offentliga erbjudande.

Bakgrund

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) lämnade den 29 juli 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i KappAhl att överlåta sina aktier i KappAhl till Mellby Gård (”Erbjudandet”). Mellby Gård erbjuder ett kontant vederlag om 20,00 kronor per aktie i KappAhl (”Budpriset”). Budpriset innebär en premie om cirka[1]:

  • 43,0 procent i förhållande till stängningskursen för KappAhl-aktien på Nasdaq Stockholm den 26 juli 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) om 13,99 kronor;
  • 44,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KappAhl-aktien på Nasdaq Stockholm under de 10 senaste handelsdagarna som avslutades den 26 juli 2019 om 13,88 kronor;
  • 35,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KappAhl-aktien på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 26 juli 2019 om 14,71 kronor; och
  • 22,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KappAhl-aktien på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 26 juli 2019 om 16,33 kronor.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 augusti 2019 till och med den 20 september 2019, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Mellby Gård blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i KappAhl och att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av KappAhl, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Mellby Gård godtagbara villkor. Mellby Gård har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor enligt Erbjudandet. Mellby Gård har meddelat att priset om 20 kronor per KappAhl-aktie i Erbjudandet inte kommer att höjas. Priset i Erbjudandet är därför slutligt enligt Takeover-reglerna.

Styrelseledamöterna i KappAhl, Anders Bülow och Thomas Gustafsson, har en intressekonflikt i egenskap av styrelseledamöter i Mellby Gård samt Thomas position som vice VD i Mellby Gård, och har därför inte deltagit i Kommitténs handläggning av frågor som rör Erbjudandet. Den oberoende budkommittén i KappAhl består av övriga styrelseledamöter Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö, Göran Bille, Cecilia Kocken, Marie-Louise Jansson Bring, Johanna Bergqvist samt suppleanten Carita Lundqvist. Suppleanten Håkan Jirlow har utgått ur kommittén på grund av tillfällig sjukhusvistelse.

Kommittén har anlitat SEB Corporate Finance ("SEB") som finansiell rådgivare i samband med utvärderingen av erbjudandet och har gett EY i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet. Roschier Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

EY:s värderingsutlåtande är bilagt detta uttalande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri. För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller EY ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida det fullföljs.

KappAhls styrelses utvärdering av Erbjudandet

Process

Kommitténs uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som Kommittén har ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, KappAhls och dess marknads historiska utveckling, nuvarande position, den förväntade framtida utvecklingen, och därtill relaterade möjligheter och risker. Kommittén har även beaktat KappAhls historiska finansiella utveckling inklusive KappAhls resultatutveckling för de senaste två månaderna (juni och juli) i år som publiceras tillsammans med detta pressmeddelande, Bolagets affärsplan de kommande åren samt bedömningar avseende den långsiktiga framtida finansiella utvecklingen.

I utvärderingen av Erbjudandet har Kommittén analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland KappAhls värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt Kommitténs syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden.

Kommittén har bedömt att det legat i aktieägarnas intresse att kontakta andra potentiella budgivare. Detta har skett genom kontakter mellan SEB och olika, såväl strategiska som finansiella, potentiella intressenter. Dessa kontakter har hittills inte resulterat i något konkurrerande uppköpserbjudande. Kommittén noterar och gör bedömningen att Mellby Gårds betydande aktieinnehav och uttalande om att de inte kommer att dra tillbaka sitt bud har begränsat potentiella budgivares intresse för Bolaget.

Överväganden

Kommittén ser att KappAhls värdering är låg i ett historiskt perspektiv men ser även att värderingen reflekterar att osäkerheten kring branschens utveckling är stor samt att Bolagets försäljnings- och resultatutveckling varit svag under en längre tid. KappAhl har, som beskrivits i bland annat Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/2019, inlett ett strategiskt arbete för att stärka försäljnings- och resultatutvecklingen på kort så väl som på lång sikt.

I ett kortare perspektiv anser Kommittén att det finns potential för en resultatförbättring men i ett längre perspektiv kvarstår utmaningarna. I sin bedömning har Kommittén tagit hänsyn till resultatutvecklingen under de senaste två månaderna (juni och juli) i år. Vid sammanställning av rapportering för dessa månader, har det identifierats att nettoomsättning och rörelseresultat för juni och juli överstiger utfallet för föregående år. Med anledning av Erbjudandet väljer Kommittén därför att redan nu presentera viss preliminär finansiell information för dessa månader tillsammans med detta pressmeddelande. För den senaste 12-månadersperioden fram till och med juli 2019 uppvisade Bolaget en försäljning om 4 890 MSEK samt ett rörelseresultat om 165 MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 208 MSEK. I KappAhls delårsrapport för det tredje kvartalet som presenterades den 26 juni framgår att KappAhl har genomfört åtgärder med en resultatförstärkande effekt om 100 MSEK med full effekt från september 2019. I rapporten framgår också att ytterligare åtgärder tillkommer och att resultatförstärkningsprogrammet därmed kommer att bli mer omfattande än 100 MSEK. Baserat på bland annat detta, ser Kommittén att KappAhl kan ha förutsättningar att öka rörelseresultatet för 2019/2020 jämfört med resultatet de senaste 12 månaderna.

I ett längre perspektiv anser Kommittén dock att förutsättningarna för långsiktig lönsamhet är kopplade till KappAhls möjlighet att växa. Även om KappAhls resultatförstärkningsprogram innebär konkreta möjligheter att förbättra resultatet på kort sikt bedömer Kommittén att uthållig försäljningstillväxt krävs för att uppväga löpande kostnadsinflation och skapa utrymme för fortsatta investeringar i verksamheten. KappAhls historiska utveckling har varit volatil med en svag försäljningsutveckling som under de senaste fem åren endast har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 0,5% och under de senaste två åren uppvisat en nedåtgående trend.

De senaste åren har omställningen i branschen från fysisk handel till närvaro online samt fokus på frågor om hållbarhet ökat kraftigt. Förändringarna skapar möjligheter för dem som är rätt positionerade vad gäller butiksnät och näthandel samt erbjuder ett sortiment och kollektioner som är attraktiva för kunderna. KappAhl har idag en stark affär inom barnkläder men utmaningar inom framförallt damkläder som är Bolagets största kundsegment. KappAhl har med en ny ledning inlett ett arbete med att anpassa Bolagets erbjudande, positionering, butiksnät, arbetssätt och systemstöd. Kommittén ser att KappAhl har möjligheter i en bransch som genomgår en stor omställning men ser samtidigt att förändringsarbetet är i ett tidigt skede och kommer att vara tids- och resurskrävande samt är förenat med betydande risker och osäkerhet i genomförandet. Som exempel på detta kan nämnas att utveckla sortimentet för att bli mer attraktiv för Bolagets största målgrupp, anpassning av affärsmodellen till förändrade konsumtionsvanor och investeringar i IT-system. Det finns därför en osäkerhet avseende framtida tillväxt och lönsamhet.

Slutsats

Sammantaget och mot bakgrund av ovan bedömer Kommittén att den potentiella uppsida som finns i aktiekursen i och med Bolagets förändringsarbete inte väger upp de risker som finns i genomförandet i förhållande till Erbjudandet och den premie som det innebär.

Kommittén har vidare beaktat värderingsutlåtandet från EY enligt vilket Budpriset är skäligt för KappAhls aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (baserat på de antaganden och överväganden som redovisas i värderingsutlåtandet).

Baserat på ovanstående anser Kommittén att Erbjudandet är skäligt.

Påverkan på KappAhl

Enligt Takeover-reglerna ska Kommittén, baserat på vad Mellby Gård uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på KappAhl, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Mellby Gårds strategiska planer för KappAhl och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där KappAhl bedriver sin verksamhet. Mellby Gård har i budpressmeddelandet angett följande:

Mellby Gårds planer för KappAhls framtida verksamhet och generella strategi innefattar för närvarande inga väsentliga förändringar på de platser där KappAhl bedriver sin verksamhet eller för Bolagets ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, utöver vad KappAhl har kommunicerat i tidigare kvartalsrapporter. Under perioden efter att Erbjudandet har fullföljts, och efter noggrann analys, kommer Mellby Gård att utvärdera dessa frågor och hur Bolaget bäst utvecklas vidare. Mellby Gård är övertygat om att KappAhl under kommande år, med ett framgångsrikt ledarskap, en långsiktig huvudägare och möjliga samordningssynergier, kan anpassa verksamheten, öka konkurrenskraften och förbättra lönsamheten som ett onoterat bolag.”

Kommittén utgår från att detta är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Mot denna bakgrund rekommenderar Kommittén enhälligt aktieägarna i KappAhl att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta uttalande har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Stockholm den 20 augusti 2019
Den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl AB (publ)

EY:s värderingsutlåtande till den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl finns i dess helhet bifogat nedan samt som pdf i detta utskick.

För ytterligare information kontakta:
Pia Rudengren, ordförande i den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl, e-post: pia@rudengren.se.

Kontaktperson på KappAhl
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel: 0704-71 56 31, e-post: charlotte.hogberg@kappahl.com.

Kontaktperson för finansiell information
Peter Andersson, CFO. Tel: +46 70 331 5570, e-post: peter.andersson@kappahl.com.

Det här är information som KappAhl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom KappAhl AB:s (publ) kontaktpersons försorg, kl. 21:30 CEST den 20 augusti 2019.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 % av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Information om KappAhls preliminära resultat för juni-juli 2019

Vid sammanställning av rapporteringen för fjärde kvartalet från KappAhl, har det identifierats att nettoomsättning och rörelseresultat för juni och juli överstiger utfallet för föregående år. Med anledning av Erbjudandet väljer Kommittén därför att redan nu presentera viss preliminär finansiell information för dessa månader.

Preliminär nettoomsättning för juni – juli 2019 uppgår till 902 MSEK (830) med ett preliminärt rörelseresultat på 93 MSEK (55). Nettoomsättning och rörelseresultat för rullande 12 månader, perioden augusti 2018 – juli 2019, uppgår preliminärt till 4 890 MSEK respektive 208 MSEK justerat för kostnader av engångskaraktär uppgående till 43 MSEK.

Utvalda nyckeltal

Två månader Elva månader 12 månader
Belopp i MSEK juni 2019
- juli 2019
juni 2018
- juli 2018
sept. 2018
- juli 2019
sept. 2017
- juli 2018
aug. 2018
- juli 2019
 
sept. 2017
- aug. 2018
Nettoomsättning 902 830 4 481 4 352 4 890 4 760
Bruttoresultat 520 497 2 687 2 708 2 921 2 942
Bruttomarginal 57,6% 59,9% 60,0% 62,2% 59,7% 61,8%
Rörelseresultat 93 55 153 271 165 282
Rörelsemarginal 10,3% 6,6% 3,4% 6,2% 3,4% 5,9%
Justerat rörelseresultat 93 65  195 281 208 292
Justerad rörelsemarginal 10,3% 7,8% 4,4% 6,5% 4,2% 6,1%

Försäljningen i juni-juli ökade med cirka 9 procent jämfört med samma period föregående år och är en tydlig förbättring jämfört med den svaga försäljning som KappAhl redovisade under det tredje kvartalet 2019. Försäljningen har dock varit förknippad med en större andel rea och kampanjer vilket har haft viss påverkan på bruttomarginalen. Rörelseresultatet har påverkats positivt av det tidigare aviserade resultatförstärkningsprogrammet som uppvisar tydliga besparingar inom såväl butiker som administrativa funktioner.

KappAhls rapport för fjärde kvartalet 2019 är enligt bolagets finansiella kalender planerad att offentliggöras kl. 07.30 (CET) den 9 oktober 2019.


Fairness opinion avseende Mellby Gård AB:s kontanterbjudande till aktieägarna i KappAhl 

Mellby Gård AB offentliggjorde den 29 juli 2019 ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) för ett kontant vederlag om 20 kronor per aktie (”Budet”).

Budkommittén i KappAhl har givit Ernst & Young AB (“EY”) i uppdrag att som oberoende värderingsexperter avge ett utlåtande om Budets skälighet ur ett finansiellt perspektiv för KappAhls aktieägare (”fairness opinion”).

I syfte att tillhandahålla denna fairness opinion har vi utfört de analyser vi bedömt vara nödvändiga och har bl.a. beaktat följande information:

  • Historisk utveckling av KappAhls aktiekurs och värdemultiplar
  • Publika finansiella rapporter för KappAhl
  • Icke-publik information rörande KappAhl, såsom ledningens affärsplan och finansiell rapportering för juni-juli 2019
  • Analytikerrapporter
  • Offentlig finansiell information om jämförbara bolag
  • Intervjuer med KappAhls ledning

Vi har därutöver genomfört de värdeberäkningar och finansiella analyser som vi bedömt vara nödvändiga för att göra nedanstående utlåtande.

Vi har i vårt arbete förlitat oss på att den information vi mottagit från KappAhl är korrekt och fullständig utan att ha utfört oberoende bekräftelser av detta. Vi ansvarar inte för slutsatser som baseras på felaktig eller ofullständig information som vi mottagit.

Vår analys slutfördes den 20 augusti 2019. Händelser eller information som uppkommit efter detta datum har inte beaktats.

EY har anlitats av KappAhl för att avge denna fairness opinion med anledning av Budet och kommer att erhålla ett fast arvode för våra tjänster. EY:s arvode är inte beroende av, eller relaterad till, storleken på vederlaget i Budet eller i vilken utsträckning Budet accepteras.

Vi tillhandahåller denna fairness opinion till KappAhl som endast får använda detta dokument i sin fullständighet, i kommunikationen med KappAhls aktieägare i samband med Budet. Vår bedömning, som uttrycks nedan, ska inte tolkas som en rekommendation till KappAhls aktieägare huruvida Budet bör accepteras eller inte.

Baserat på det arbete som utförts av EY, och våra uttalanden ovan, är vår bedömning att Budet, per det datum som detta dokument är daterat, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i KappAhl.

Ernst & Young AB


[1] Enligt Mellby Gårds budpressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
Pia Rudengren, ordförande i den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl, e-post: pia@rudengren.se.

Kontaktperson på KappAhl 
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel: 0704-71 56 31, e-post: charlotte.hogberg@kappahl.com.

Kontaktperson för finansiell information
Peter Andersson, CFO. Tel: +46 70 331 5570, e-post: peter.andersson@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190820 Uttalande från den oberoende budkommittén i KappAhl med anledning av Mellby Gårds offentliga uppköpserbjudande