Svenska modeaktörer går samman i ”Swedish Textile Initiative for Climate Action” – skapar förutsättningar för att minska textiliers klimatpåverkan

KappAhl, H&M och Peak Performance stöttar FN:s ”Fashion Industry Charter on Climate Action” – ska minska sin klimatpåverkan med 30 procent till 2030.

För att nå resultat i de stora hållbarhetsfrågorna behövs gränsöverskridande samarbeten. Med initiativet ”Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA) åtar sig de svenska modeaktörerna KappAhl, H&M och Peak Performance att minska sin klimatpåverkan med minst 30 procent till år 2030, i linje med FN:s ”Fashion Industry Charter on Climate Action” som lanseras under COP24, i nästa vecka. STICA bjuder nu in övriga svenska textilföretag att ansluta sig, stora som små, för att öka sina möjligheter att agera i den viktiga klimatfrågan.

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar nu ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Detta genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg för arbetet. Initiativets vision är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

STICA bjuder nu in andra svenska mode- och textilföretag, stora som små, samt bransch- och intresseorganisationer som kan fungera som stödjande partners. STICA:s första uppgift blir att göra en bedömning av medlemmarnas klimatpåverkan och utifrån detta skapa handlingsplaner där medlemmarna samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar. STICA kommer även att rapportera om framstegen i syfte att ge alla intressenter möjlighet att följa utvecklingen.

- - -

Citat från initiativtagarna mfl
”Sustainable Fashion Academy (SFA) anser att det enda legitima sättet för mode- och textilindustrin att ta itu med sitt bidrag till den globala uppvärmningen är att göra åtaganden att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5 C -målet. I Sverige har vi den kunskap och kompetens som behövs för att ta ledningen. Därför har vi lanserat det svenska textilinitiativet för klimatåtgärder. Som självständig aktör är SFA:s roll i detta initiativ att stödja organisationer och intressenter när de arbetar för att nå sina klimatmål”, säger Michael Schragger, grundare och vd på Sustainable Fashion Academy och en av initiativtagarna till STICA.

"För att ta itu med klimatpåverkan i vår värdekedja behöver vi branschgemensamma insatser och tydliga mål. Vi vill skapa stöd för hela den svenska textilindustrin, både små och stora företag, att agera i klimatfrågan och nå resultat. Vi vill att Sverige ska leda vägen och att den svenska textilindustrin ska vara klimatpositiv i god tid före 2050," säger Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl och en av initiativtagarna till STICA.

 "Klimatförändringarna är fortfarande en av de största utmaningarna i vår tid. Dess konsekvenser kommer att påverka hela vår planet och alla som lever på den. H&M har satt målet att bli klimatpositivt i hela vår värdekedja fram till år 2040. Vår vision är att använda vår storlek och skalfördelar för att leda förändringen mot en cirkulär och förnybar modeindustri, men inget företag eller en organisation kan ta itu med dessa utmaningar ensam. Tillsammans med branschen, intressenter och affärspartners kan vi göra en hållbar skillnad!" säger Felicia Reuterswaerd, hållbarhetschef på H&M Sverige och en av initiativtagarna till STICA.

 "På Peak Performance pratar vi inte bara om hållbarhet, vi agerar på det. Detta nätverk handlar om klimatåtgärder, verkliga resultat och industriell innovation. Det finns ingen tid att spilla. Gå med och tillsammans förstärker vi vår påverkan samtidigt som vi ser till att våra företag är beredda att lyckas i den nya affärslogiken," säger Åsa Andersson, CR & Quality Manager på Peak Performance och en av initiativtagarna till STICA.

”Klimatfrågan är en av de största utmaningarna mänskligheten har stått inför och tiden för att hitta lösningar ut ur krisen börjar rinna ut. Det en svår utmaning som ingen klarar av att lösa själv, men däremot kan vi påverka och driva förändring med gemensamma krafter - stora som små bolag.” säger Elin Larsson, Elco, fd hållbarhetschef Filippa K och rådgivare till STICA.

För mer information kontakta
Sustainable Fashion Academy
Michael Schragger, vd Sustainable Fashion Academy
E-mail: michael@sustainablefashionacademy.org
Telefon: 0733-30 90 60

KappAhl
Charlotte Högberg, kommunikationschef KappAhl
E-mail: charlotte.hogberg@kappahl.com
Telefon: 0704-71 56 31

H&M
Joanna Morell, kommunikationschef H&M Sverige
E-mail: joanna.morell@hm.com
Telefon: 08-796 54 54

Peak Performance
Malin Broberg, PR and Brand Manager Peak Performance
E-mail: malin.broberg@peakperformance.se
Telefon: 0707-95 02 77

Elco
Elin Larsson, Founder and Executive Director Elco
E-mail: larssonelinmaria@gmail.com
Telefon: 0708-30 50 85

Om The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA)
Syftet med STICA är att möjliggöra för den svenska mode- och textilindustrin att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med IPCC 1,5-graders mål och samtidigt bli ledande inom klimatpositiva lösningar för mode- och textilindustrin. Detta kommer att ske genom att deltagarna följer upp och rapporterar om framstegen löpande, samt att deltagarna samarbetar med viktiga intressenter för att utveckla lösningar som bekämpar den globala uppvärmningen i hela värdekedjan. 

Om FN:s Fashion Industry Charter on Climate Action
De företag som signerar FN:s klimatkonvention Fashion Industry Charter on Climate Action stöder målen i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen. Detta genom att förbinda sig till 30 procent minskning av utsläpp av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 i Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard  år 2030, mot en baslinje som är satt senast 2015. Medlemmarna förbinder sig även att arbeta tillsammans för att utveckla lösningar mot målen.

Om klimatfrågan
En ny analys från Quantis International beräknar att den globala kläd- och skoindustrin står för åtta procent av världens växthusgasutsläpp. En annan studie genomförd av Naturvårdsverket visar att klimatutsläppen från den svenska textilkonsumtionen har ökat med 27 procent de senaste sju åren. En majoritet av textilindustrins utsläpp av växthusgaser genereras inom råmaterialproduktionen och leverantörskedjan samt i användarfasen och avfallshantering. Majoriteten av dessa effekter ligger utanför den direkta kontrollen för ett enskilt företag vilket innebär att alla aktörer måste samarbeta – varumärken och återförsäljare, leverantörer, finansiella organisationer, regeringar och konsumenter – för att utveckla lösningar som skapar en klimatpositiv mode- och textilindustri.

Ladda ner fil: 181204 Swedish Textile Initiative for Climate Action