KappAhl bjuder in till årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls torsdagen den 6 december 2018 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast fredagen den 30 november 2018, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

  • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 2,00 kr per aktie) och om en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy för ledningsgruppen.
  • Valberedningens förslag är att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sju ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelsearvode utgår med 400 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till varje övrig ledamot, att utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande, samt att PwC omväljs som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 11.00 CET.  

- - -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) kallas härmed till årsstämma
i Mölndal på Idrottsvägen 14, torsdagen den 6 december 2018 kl. 10.00.

Lokalen är öppen från kl. 09.30 med servering av kaffe.


Anmälan
 

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 november 2018, samt anmäla sig och eventuella biträden senast samma dag, gärna före kl. 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 30 november 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga senast torsdagen den 15 november 2018 och sänds därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast torsdagen den 15 november 2018 tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Dagordning

1.       Stämmans öppnande.
2.       Val av ordförande vid stämman.
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.       Godkännande av dagordning.
5.       Val av en eller flera justeringsmän.
6.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.       Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.
8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017/2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017/2018. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9.       Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
13.    Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
14.    Val av styrelseledamöter.
15.    Val av revisor eller revisionsbolag.
16.    Rutiner och instruktion för valberedningen.
17.    Ersättningspolicy för bolagsledningen.
18.    Övriga ärenden.
19.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningens förslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens förslag är att kontantutdelning för 2017/2018 lämnas med 2,00 kronor per aktie (föregående år 2,00 kronor per aktie) motsvarande totalt 153 640 760 kronor, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 10 december 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear torsdagen den 13 december 2018.

Punkt 12: Sju ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen. 

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 2 019 000 kronor (oförändrat per ledamot sedan föregående år). Förslaget innebär att 400 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) tillerkänns styrelsens ordförande och 200 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) och varje övrig ledamot i utskottet 100 000 kronor (oförändrat sedan föregående år), samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) och varje övrig ledamot i utskottet 12 000 kronor (oförändrat sedan föregående år). Arvode till revisionsbolaget föreslås, enligt revisionsutskottets rekommendation, utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Bülow, Cecilia Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg och Thomas Gustafsson. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande.

Punkt 15: Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, omval av PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) som revisionsbolag, med önskemål om Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ägarrepresentanter kunnat utses den 1 juli ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.     

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna efter den 30 april men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna (eller tre största om beredningen fattat sådant beslut enligt ovan), ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:  

1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för varje kalenderår.

2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. För verkställande direktören och finansdirektören får bonus högst uppgå till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT), eller i undantagsfall i övrigt mätbara kriterier, för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår. Om samtliga mål fullt ut uppfylls beräknas rörlig ersättning för verksamhetsåret 2018/2019 högst kunna uppgå till cirka 7 mkr inklusive sociala avgifter.

3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar, givet oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.

 4. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl gäller normalt sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid kan förekomma för verkställande direktören och får maximalt uppgå till ett belopp motsvarande tolv månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 76 820 380. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual General Meeting is available in English at www.kappahl.com/ir.

Mölndal i november 2018

KappAhl AB (publ)

Styrelsen 

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 181106 KappAhl bjuder in till årsstämma