Kommuniké från KappAhls årsstämma 2017

Kommuniké från KappAhls årsstämma 2017

KappAhl AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 5 december 2017 i Mölndal. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut: 

  • Kontantutdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 december 2017.
  • Fastställande av oförändrade arvoden.
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.
  • Omval av Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Göran Bille och Cecilia Kocken som ordinarie styrelseledamöter och val av Thomas Gustafsson som ny ordinarie styrelseledamot. Omval av Anders Bülow som styrelseordförande.
  • Omval av PwC (PricewaterhouseCoopers AB) som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
  • Antagande av rutiner och instruktioner för valberedningen.
  • Antagande av ersättningspolicy för bolagsledningen.
  • Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innebärande att en kontant ersättning om 6,50 kronor per aktie kommer att utskiftas till aktieägarna.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka samtliga beslutades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet räkenskapsåret 2016/2017

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2016/2017 fastställdes. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Beslut avseende utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om kontantutdelning för 2016/2017 med 2,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 153 640 760 kronor, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 7 december 2017. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 december 2017.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 2 019 000 kronor, varav 400 000 kronor tillerkänns styrelsens ordförande och 200 000 kronor varje övrig stämmovald ledamot. Ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor och varje övrig ledamot i utskottet tillerkänns 100 000 kronor, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet tillerkänns 12 000 kronor. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse sju ordinarie styrelseledamöter. Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Göran Bille och Cecilia Kocken omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Thomas Gustafsson valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Anders Bülow omvaldes som styrelseordförande. De stämmovalda styrelseledamöterna utgörs således av Anders Bülow (styrelseordförande), Pia Rudengren, Susanne

Holmberg, Kicki Olivensjö, Göran Bille, Cecilia Kocken och Thomas Gustafsson.

Val av revisionsbolag

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse ett revisionsbolag. Årsstämman beslutade att omvälja PwC (PricewaterhouseCoopers AB) som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till rutiner och instruktion för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för bolagsledningen

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy för bolagsledningen. Policyn innebär bland annat att bonus för verkställande direktören och finansdirektören högst får uppgå till 50 procent av fast lön och att bonus för övriga ledande befattningshavare högst får uppgå till 33 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Automatiskt inlösenförfarande

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 499 332 470 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar en kontant ersättning om 6,50 kronor per befintlig aktie. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken beräknas fastställas till den 12 januari 2018. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 februari 2018. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0010520973 och ISIN-kod för ordinarie aktie är SE0010520981.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 12.30 CET. 

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Kommunikationschef. Tel 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171205 Kommuniké från KappAhls årsstämma 2017