Kommuniké från KappAhls årsstämma 2015

Kommuniké från KappAhls årsstämma 2015

KappAhl AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 2 december 2015 i Mölndal. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Utdelning om 0,75 öre per aktie. Avstämningsdag fredag den 4 december 2015.
  • Fastställande av arvoden.
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet.
  • Omval av fyra ledamöter och styrelseordföranden samt nyval av Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö till styrelseledamöter.
  • Instruktioner för valberedningen.
  • Ersättningspolicy för ledningen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt att stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade om kontant utdelning för 2014/2015 med 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 57 615 285 kr. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir fredag den 4 december 2015. Utdelning beräknas sändas ut från Euroclear onsdagen den 9 december 2015.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 749 000 kronor. Detta innebär att 380 000 kronor tillerkänns styrelsens ordförande och 190 000 kronor varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor och en övrig ledamot i utskottet 100 000 kronor, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 12 000 kronor. Samtliga belopp per ledamot är oförändrade sedan föregående år. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Om- och nyval av styrelse
Fyra ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö till nya ordinarie styrelseledamöter. De stämmovalda ledamöterna är således Anders Bülow (styrelseordförande), Christian W. Jansson, Pia Rudengren och Susanne Holmberg, Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö.

Val av revisionsbolag
Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag och det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Instruktioner för valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för ledningen
Årsstämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015 kl.12.30.

För ytterligare information kontakta
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 151202 Kommuniké från KappAhls årsstämma 2015