KappAhl bjuder in till Årsstämma

KappAhl bjuder in till Årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 2 december 2015 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 26 november 2015, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

-        Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 0,75 kr per aktie) och om oförändrad ersättningspolicy för ledningen,

-        Valberedningens förslag om att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sex ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelse- och utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Christian W. Jansson, Pia Rudengren och Susanne Holmberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö väljs till nya styrelseledamöter, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att Ernst & Young AB genom omval väljs som revisionsbolag.

Fullständig kallelse:

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, samt anmäla sig och eventuella biträden samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 26 november 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast onsdagen den 11 november 2015 och sänds därefter till de aktieägare som begär det, samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast onsdagen den 11 november 2015 tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014/2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014/2015. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
 13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor eller revisionsbolag.
 16. Rutiner och instruktion för valberedningen.
 17. Ersättningspolicy för bolagsledningen.
 18. Övriga ärenden.
 19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningens föreslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens föreslag är att kontantutdelning för 2014/2015 lämnas med 0,75 kronor per aktie motsvarande totalt 57 615 285 kr, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 4 december 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear onsdagen den 9 december 2015.

Punkt 12: Sex ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 749 000 kr (oförändrat per ledamot sedan föregående år). Förslaget innebär att 380 000 kr (oförändrat sedan föregående år) tillerkänns styrelsens ordförande och 190 000 kr (oförändrat sedan föregående år) varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kr (oförändrat sedan föregående år) och en övrig ledamot i utskottet 100 000 kr (oförändrat sedan föregående år), samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kr (oförändrat sedan föregående år) och övriga ledamöter i utskottet 12 000 kr (oförändrat sedan föregående år). Arvode till revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Bülow, Christian W. Jansson, Pia Rudengren och Susanne Holmberg. Amelia Adamo har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande.

Gustaf Öhrn, född 1967, var koncernchef i Stadium AB från 2008 till oktober 2015. Gustaf Öhrn har tidigare varit vd i Fotoquick AB, Amago Capital AB, J. Lindeberg AB och Speed Ventures AB. Vidare har han varit chef för ungdomsavdelningen och damavdelningen på Hennes & Mauritz AB. Gustaf Öhrn är styrelseledamot i Acne Studios Holding AB samt utbildad ekonom.

Kicki Olivensjö, född 1958, tillträdde den 1 oktober 2015 som sortiments- och inköpschef för Venue Retail Group och har tidigare arbetat som affärsområdeschef samt design- och inköpschef på Åhléns. Hon har dessförinnan arbetat som design- och inköpschef på Lindex samt design- och produktionschef på Peak Performance. Vidare har Kicki Olivensjö arbetat på Hennes & Mauritz AB i olika positioner i Sverige och Hong Kong.

Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl. Varken Gustaf Öhrn, Kicki Olivensjö eller någon till dem närstående innehar aktier eller andra värdepapper i KappAhl.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag, uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ägarrepresentanter kunnat utses den 1 juli ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.  

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna efter den 30 april men som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna (eller tre största om beredningen fattat sådant beslut enligt ovan), ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

 1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.
 2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus som högst får uppgå till femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.
 3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.
 4. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön under sex månader samt avgångsvederlag upp till motsvarande arton månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

Upplysningar på årsstämma
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 76 820 380. Bolaget innehar inga egna aktier.

To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English at www.kappahl.com/ir

Mölndal i november 2015
KappAhl AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com
Anders Düring, tf Vd och Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 151103 KappAhl kallar till årsstämma