Kommuniké från KappAhls årsstämma 2014

<p>Kommuniké från KappAhls årsstämma 2014</p>

KappAhl AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 3 december 2014 i Mölndal.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Utdelning om 0,75 öre per aktie. Avstämningsdag fredag den 5 december 2014.
  • Fastställande av arvoden.
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet.
  • Omval av fyra ledamöter och styrelseordföranden samt nyval av Susanne Holmberg till styrelseledamot.
  • Instruktioner för valberedningen.
  • Ersättningspolicy för ledningen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt att stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade om kontant utdelning för 2013/2014 med 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 56 280 000 kr. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir fredag den 5 december 2014. Utdelning beräknas sändas ut från Euroclear onsdagen den 10 december 2014.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 559 000 kronor. Detta innebär att 380 000 kronor tillerkänns styrelsens ordförande och 190 000 kronor varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor och en övrig ledamot i utskottet 100 000 kronor, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 12 000 kronor. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Om- och nyval av styrelse
Fyra ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Susanne Holmberg till ny ordinarie styrelseledamot. De stämmovalda ledamöterna är således Amelia Adamo, Anders Bülow (styrelseordförande), Christian W. Jansson, Pia Rudengren och Susanne Holmberg.

Val av revisionsbolag
Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag och det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Instruktioner för valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för ledningen
Årsstämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2014 kl.12:25.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 141203_kommunike_fran kappahls_arsstamma2014.pdf