KappAhl bjuder in till Årsstämma

KappAhl bjuder in till Årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 3 december 2014 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 27 november 2014, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 0,75 kr per aktie) och om oförändrad ersättningspolicy för ledningen,
 • Valberedningens förslag om att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att fem ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelse- och utskottsarvoden är oförändrade, att Amelia Adamo, Anders Bülow, Christian W. Jansson och Pia Rudengren omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Susanne Holmberg väljs till ny styrelseledamot, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att Ernst & Young AB genom omval väljs som revisionsbolag.

Fullständig kallelse följer nedan.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 november 2014, samt anmäla sig och eventuella biträden samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 27 november 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast den 12 november 2014 och sänds därefter till de aktieägare som begär det, samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast onsdagen den 12 november 2014 tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013/2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013/2014. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
 13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor eller revisionsbolag.
 16. Rutiner och instruktion för valberedningen.
 17. Ersättningspolicy för bolagsledningen.
 18. Övriga ärenden.
 19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningens föreslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens föreslag är att kontant utdelning för 2013/2014 lämnas med 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 56 280 000 kr, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 5 december 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear onsdagen den 10 december 2014.

Punkt 12: Fem ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.559.000 kr (tidigare 1.360.000 kr). Förslaget innebär att 380.000 kr (tidigare 360.000 kr) tillerkänns styrelsens ordförande och 190.000 kr (tidigare 180.000 kr) varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160.000 kr (tidigare 145.000 kr) och en övrig ledamot i utskottet 100.000 kr (tidigare 95.000 kr), samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35.000 kr (tidigare 30.000 kr) och övriga ledamöter i utskottet 12.000 kr (tidigare 10.000 kr). Arvode till revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av Amelia Adamo, Anders Bülow, Christian W. Jansson och Pia Rudengren. Valberedningen föreslår nyval av Susanne Holmberg till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande.

Susanne Holmberg, född 1961, är sedan juni 2013 affärsområdeschef för området Food Torra & Frysta varor för Coop Sverige AB. Susanne Holmberg har tidigare arbetat inom Axstores AB (fd Åhlénsgruppen AB) som bl.a. inköpsdirektör för områdena Mode, Skönhet, Hem, Media, Apotek och utländska inköpskontor. Susanne Holmberg har även erfarenhet av styrelseuppdrag i Åhléns AB, Kicks Kostmetikkedjan AB och Lagerhaus AB. Susanne Holmberg är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl. Varken Susanne Holmberg eller någon till henne närstående innehar aktier eller andra värdepapper i KappAhl.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag, uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ägarrepresentanter kunnat utses den 1 juli ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.  

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna efter den 30 april men som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna (eller tre största om beredningen fattat sådant beslut enligt ovan), ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

 1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.
 2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus som högst får uppgå till femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.
 3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.
 1. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl      gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från      arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön      under sex månader samt avgångsvederlag motsvarande arton månadslöner, med      avdrag för lön i annan anställning.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 75 040 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

To English speaking shareholders: The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English at www.kappahl.com/ir.

Mölndal i november 2014
KappAhl AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2014 kl.16:00.

För mer information:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel 070-609 99 73, e-post johan.aberg@kappahl.com
Charlotte Högberg, Informationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: KappAhl kallelse till Årstämma 2014