Kommuniké från KappAhls årsstämma 2013

<h1>Kommuniké från KappAhls årsstämma 2013</h1>

KappAhl AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 4 december 2013 i Mölndal.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Ingen utdelning
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
  • Omval av fyra ledamöter och styrelseordföranden samt nyval av Pia Rudengren till styrelseledamot
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt att stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade att ingen kontant utdelning för 2012/2013 lämnas, och att vinstmedel om 2 102 388 287 kronor balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.360.000 kr (oförändrat sedan föregående år). Beslutet innebär att 360.000 kr tillerkänns styrelsens ordförande, att 180.000 kr tillerkänns varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 145.000 kr, att en ledamot i revisionsutskottet tillerkänns 95.000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30.000 kr och att en ledamot i ersättningsutskottet tillerkänns 10.000 kr. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Om- och nyval av styrelse
Fyra ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Pia Rudengren till ny ordinarie ledamot. De stämmovalda ledamöterna är således Amelia Adamo, Anders Bülow (styrelseordförande), Paul Frankenius, Christian W. Jansson och Pia Rudengren.

Val av revisionsbolag
Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag och det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Instruktioner för valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för ledningen
Årsstämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2013 klockan 12.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 131204 Kommuniké från KappAhls årsstämma 2013.pdf