KappAhl bjuder in till årsstämma

<p>KappAhl bjuder in till årsstämma</p>

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 4 december 2013 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 28 november 2013, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat och om oförändrad ersättningspolicy för ledningen.
 • Valberedningens förslag om att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att fem ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelse- och utskottsarvoden är oförändrade, att Amelia Adamo, Anders Bülow, Paul Frankenius och Christian W. Jansson omväljs som ordinarie styrelse-ledamöter, att Pia Rudengren väljs till ny styrelseledamot, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att Ernst & Young AB genom omval väljs som revisionsbolag.

Fullständig kallelse följer nedan.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 november 2013, samt anmäla sig och eventuella biträden samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 28 november 2013. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast den 13 november 2013 och sänds därefter till de aktieägare som begär det, samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast onsdagen den 13 november 2013 tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012/2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2012/2013. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag
 13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor eller revisionsbolag
 16. Rutiner och instruktion för valberedningen
 17. Ersättningspolicy för bolagsledningen
 18. Övriga ärenden
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2: Valberedningens föreslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens föreslag är att ingen kontant utdelning för 2012/2013 lämnas, och att till förfogande stående vinstmedel om 2 102 388 287 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Fem ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.360.000 kr (oförändrat sedan föregående år). Förslaget innebär att 360.000 kr tillerkänns styrelsens ordförande och 180.000 kr varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 145.000 kr och en övrig ledamot i utskottet 95.000 kr, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30.000 kr och en övrig ledamot i utskottet 10.000 kr. Arvode till revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av Amelia Adamo, Anders Bülow, Paul Frankenius och Christian W. Jansson. Sonat Burman Olsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Pia Rudengren till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande. Pia Rudengren är född 1965 och är utbildad civilekonom. Hon är för närvarande styrelseledamot och ordförande i Social Initiative AB och styrelseledamot i bl.a. Duni AB, Swedbank AB, Wemind AB, Metso Oyj och Tikkurila Oyj. Pia Rudengren har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Investor AB och W Capital Management AB. Pia Rudengren är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl. Varken Pia Rudengren eller någon till henne närstående innehar aktier eller andra värdepapper i KappAhl.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag, uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

 1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.

 1. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus som högst får uppgå till femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.

 1. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.

 1. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från      arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön under sex månader samt avgångsvederlag motsvarande arton månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 75 040 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English at www.kappahl.com/ir

Mölndal i november 2013

KappAhl AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 klockan 16.00.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Företaget erbjuder snyggt och prisvärt mode i egen design för kvinnor, män och barn. Huvudmålgrupp är kvinnan mitt i livet. Verksamheten omsätter 4,8 miljarder kronor och har cirka 4 500 anställda. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 131105 KappAhl bjuder in till årsstämma.pdf