Sammanläggning av aktier i KappAhl (Publ)

<p>Sammanläggning av aktier i KappAhl (Publ)</p>

Årsstämman i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) beslutade den 28 november 2012 om sammanläggning av aktier innebärande att sex befintliga aktier sammanläggs till en aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i KappAhl har fastställt avstämningsdagen till den 14 februari 2013.

Sista dagen för handel i KappAhls aktier på NASDAQ OMX Stockholm före sammanläggningen är den 11 februari 2013. Första dagen för handel i KappAhls aktier efter sammanläggningen är den 12 februari 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 12 februari 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:6 innebär att sex aktier, var och en med ett kvotvärde om 1/7 krona, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 6/7 krona. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i KappAhl att minska från 450 240 000 aktier till 75 040 000 aktier.

Aktieägarna i KappAhl kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart på sex), kommer KappAhl på bolagets bekostnad att ombesörja att överskjutande aktier säljs via Carnegie. Den sammanlagda behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna på avstämningsdagen i förhållande till deras andel i de aktier som har sålts. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 21 februari 2013 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:  
11februari 2013 Sista dag för handel före sammanläggning.
12 februari 2013 Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs.
14 februari 2013 Avstämningsdag för sammanläggning.
Omkring 21 februari 2013 Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier.

Med anledning av sammanläggningen av aktier har KappAhl genomfört omräkning av de 6 744 000 teckningsoptioner (serie 2012/2015) som KappAhl gav ut enligt beslut vid årsstämma den 23 november 2011. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption till teckning av 0,27 antal nya aktier till en teckningskurs 28,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan således komma att öka antalet aktier i KappAhl med högst 1 820 880 och aktiekapitalet med högst 1 565 956,80 kronor.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2013 klockan 11.00.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För övrig information kontakta:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 ochär en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 130116 Sammanläggning av aktier i KappAhl AB (publ).pdf