KappAhls nyemission fulltecknad

<p>KappAhls nyemission fulltecknad</p>

Nyemissionen i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 20 december 2012, har fulltecknats.

98,75 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 1,25 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som ansökt om teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 51 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 30 november 2012. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs KappAhl cirka 383 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 32 160 000 kronor från 32 160 000 kronor till 64 320 000 kronor och antalet aktier kommer att öka med 225 120 000 från 225 120 000 aktier till 450 240 000 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 8 januari 2013.

Med anledning av företrädesemissionen av aktier har KappAhl genomfört omräkning av de 6 744 000 teckningsoptioner (serie 2012/2015) som KappAhl gav ut enligt beslut vid årsstämma den 23 november 2011. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,58 antal nya aktier till en teckningskurs om 4,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan således komma att öka antalet aktier i KappAhl med högst 10 621 800 och aktiekapitalet med högst 1 517 400 kronor.

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är juridisk rådgivare till KappAhl.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 december 2012 klockan 14.00.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

För ytterligare information kontakta: 
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För övrig information kontakta: 
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala instruktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Information enligt detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KappAhl AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KappAhl AB (publ) görs endast genom det prospekt som KappAhl AB (publ) offentliggjorde den 30 november 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Ladda ner fil: 121227 KappAhl nyemission fulltecknad.pdf