STYRELSEN I KAPPAHL FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

<h1>STYRELSEN I KAPPAHL FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN</h1>

KappAhl AB (publ) (”KappAhl” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 oktober 2012 villkoren för företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i KappAhl har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje (1) befintlig aktie
  • Teckningskursen är 1,70 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 383 miljoner kronor före emissionskostnader
  • Teckningsperioden löper från och med den 6 december 2012 till och med den 20 december 2012
  • Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via teckningsåtaganden och garantier från befintliga aktieägare samt externa garanter
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som hålls den 28 november 2012

Företrädesemissionen
KappAhl AB (publ) (”KappAhl” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 oktober 2012 styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 375 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och reducera Bolagets skuldsättning genom amortering av lån. Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för företrädesemissionen.

Aktieägare i KappAhl har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Varje aktie i KappAhl berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 1,70 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för KappAhl-aktien den 26 november 2012 på NASDAQ OMX Stockholm. Högst 225 120 000 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 32 160 000 kronor till totalt 64 320 000 kronor. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 383 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, vilken hålls i Mölndal den 28 november 2012, kl. 18.00. Kallelsen till årsstämman offentliggjordes den 30 oktober 2012 och finns tillgänglig på KappAhls hemsida, www.kappahl.com. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 3 december 2012. Teckningstiden löper från och med den 6 december 2012 till och med den 20 december 2012, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Dutot Ltd. (Christian W. Jansson), Mellby Gård AB (Rune Andersson), Ferd AS, Jula AB och Håkan Westin som tillsammans representerar cirka 34,9 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid årsstämman.

Dutot Ltd., Mellby Gård AB, Ferd AS, Jula AB och Håkan Westin har också åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 34,9 procent av företrädesemissionen.

Dutot Ltd., Ferd AS och Håkan Westin har åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 41,4 procent av företrädesemissionen, vilket innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden och garantier avseende totalt cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Dessutom har Italo Invest AB, Sawajpore AB, Mount Mitchell AB, Lindgate Industri AB och Independia AB (Jan Samuelson) förbundit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 23,7 procent av företrädesemissionen.

Detta innebär att företrädesemissionen är till fullo garanterad genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Tidsplan för företrädesemissionen

28 november Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
29 november Första dag för handel i KappAhl-aktien exklusive teckningsrätt
29 november Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
3 december Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
6 – 17 december Handel med teckningsrätter
6 – 20 december Teckningsperiod (teckning genom betalning)
28 december Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Finansiella och juridiska rådgivare
Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är juridisk rådgivare till KappAhl.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

För ytterligare information kontakta: 
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För övrig information: 
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2012 klockan 07:30.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala instruktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Information enligt detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KappAhl AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KappAhl AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som KappAhl AB (publ) bedömer kunna offentliggöras i slutet av november 2012, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om KappAhl AB (publ)s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Ladda ner fil: 121127 Styrelsen i KappAhl fastställer villkoren för företrädesemissionen.pdf