KappAhl inbjuder till årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 28 november 2012 klockan 18.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 22 november, gärna före klockan 12.00

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat, om oförändrad ersättningspolicy för ledningen, om godkännande av tidigare offentliggjord och säkerställd företrädesemission om cirka 375 miljoner kronor och om omvänd split efter emissionen så att sex befintliga aktier sammanläggs till en aktie.
 • Valberedningens förslag om att Christian W. Jansson utses till ordförande vid stämman, att fem ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelse- och utskottsarvoden är oförändrade, att Amelia Adamo, Sonat Burman Olsson, Paul Frankenius och Christian W. Jansson omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Anders Bülow genom nyval väljs som styrelseordförande, samt att Ernst & Young AB genom nyval väljs som revisionsbolag.

Fullständig kallelse följer nedan.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 22 november 2012, samt anmäla sig och eventuella biträden samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 22 november 2012. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast den 7 november 2012 och sänds därefter till de aktieägare som begär det, samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast onsdagen den 7 november 2012 tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011/2012 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011/2012. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
 13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor eller revisionsbolag
 16. Rutiner och instruktion för valberedningen
 17. Ersättningspolicy för bolagsledningen
 18. Beslut om:
  a) ändring av bolagsordning, och 
  b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 19. Beslut om: 
  a) ändring av bolagsordning, och
  b) sammanläggning av aktier
 20. Övriga ärenden
 21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2: Valberedningens föreslag är att styrelsens nuvarande ordförande Christian W Jansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens föreslag är att ingen kontant utdelning för 2011/2012 lämnas, och att till förfogande stående vinstmedel om 1 635 699 139 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Fem ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.360.000 kr (oförändrat sedan föregående år). Förslaget innebär att 360.000 kr tillerkänns styrelsens ordförande och 180.000 kr varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 145.000 kr och övrig ledamot i utskottet 95.000 kr, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30.000 kr och övrig ledamot i utskottet 10.000 kr. Arvode till revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av Amelia Adamo, Sonat Burman Olsson, Paul Frankenius och Christian W. Jansson. Jan Samuelson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anders Bülow till ordinarie styrelseledamot och att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande. Anders Bülow är född 1953 och har en fil kand. i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han är VD för Mellby Gård Industri AB samt styrelseordförande för bland annat Cale Access AB, Duni AB och Feralco Holding AB. Han är även styrelseledamot i Roxtec AB och Älvsbyhus Intressenter AB. Tidigare har han haft ledande befattningar i bl.a. Ahlsell AB, Trelleborg AB, Boliden Ltd., Doro AB, Flash AB, Optik SmartEyes AB och Brämhults Juice AB. Anders Bülow är genom sin ställning i Mellby Gård Industri AB inte oberoende i förhållande till större ägare i KappAhl.

Punkt 15: Valberedningen föreslår nyval av Ernst & Young AB som revisionsbolag, uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

 1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.
 2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus som högst får uppgå till femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.
 3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.
 4. Uppsägning. För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Punkt 18: Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordning och 18 b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor till lägst 32.000.000 kronor och högst 128.000.000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 70.000.000 och högst 280.000.000 till lägst 225.000.000 och högst 900.000.000.

Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:
"Aktiekapitalet ska vara lägst trettiotvåmiljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåttamiljoner (128.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tvåhundratjugofemmiljoner (225.000.000) och högst niohundramiljoner (900.000.000)."

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 oktober 2012 att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i emissionen samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare och därvid tilldelats teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen eller, om teckningsrätter därefter överlåtits, den som förvärvat teckningsrätterna oavsett om förvärvaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte. Om inte samtliga aktier i nyemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för nyemissionens högsta belopp ske till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall inte samtliga aktier kan tilldelas enligt ovanstående ska tilldelning av resterande aktier ske till de garanter som bolaget ingått garantiavtal med i enlighet med villkoren för respektive garants garantiåtagande.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 3 december 2012. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 december 2012 till och med den 20 december 2012. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning - såvitt fråga är om eventuell teckning av garanterna enligt ovan - ska ske på särskild teckningslista senast fem bankdagar efter den tid som anges ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast femte bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a) ovan.

Den verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare representerande 34.9 procent av rösterna i bolaget har förbundit sig att rösta för besluten enligt a) och b) ovan.

Punkt 19: Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier.

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra den sammanläggning som föreslår i punkt 19 b) nedan, förslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från förhållandena efter årsstämmans beslut enligt punkten 18 som innebär att antalet aktier ska vara lägst tvåhundratjugofemmiljoner (225.000.000) och högst niohundramiljoner (900.000.000) till lägst trettiosjumiljonerfemhundratusen (37.500.000) och högst etthundrafemtiomiljoner (150.000.000).

Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst trettiotvåmiljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåttamiljoner (128.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst trettiosjumiljonerfemhundratusen (37.500.000) och högst etthundrafemtiomiljoner (150.000.000)."

b) Förslag till beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 november 2012 beslutar om sammanläggning av aktier, innebärande att sex befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen avser att öka transparensen på priset på Bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett för Bolaget mer ändamålsenligt antal aktier.

För de aktieägares vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning) kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på Bolagets bekostnad, säljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut. Behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i Bolagets ägo efter deras andel i de aktier som har sålts.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 225 120 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Mölndal i oktober 2012
KappAhl AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För mer information om Bolaget, vänligen se; www.kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med 390 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2012 klockan 16.20.

Ladda ner fil: 121030 KappAhl inbjuder till årsstämma.pdf