KappAhl stärker balansräkningen

För att stärka KappAhls finansiella ställning har styrelsen i KappAhl AB (publ) ("KappAhl") för avsikt att föreslå en garanterad nyemission om cirka 375 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. 

Styrelsens avsikt är att de närmare villkoren för nyemissionen ska fastställas och kommuniceras inom två veckor från detta pressmeddelande. Huvudägaren Dutot Ltd. (representerande 16,3 procent av kapitalet) har förklarat sin avsikt att rösta för emissionen och åta sig att teckna sin andel i emissionen.

Bolaget har också träffat avtal om att sälja den fastighet som innehåller distributionscentral och huvudkontor. Försäljningen sker genom bolag och till ett underliggande fastighetsvärde om 490 MSEK. Affären beräknas ge en reavinst om ca 60 MSEK. Samtidigt har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats. Tillträde sker i slutet av november.

Koncernen hade per 31 augusti 2011 räntebärande skulder på ca 2 300 MSEK. Ovan två åtgärder tillsammans med det som gjorts det senaste året medför att bolagets räntebärande skulder snart reducerats till ca 800 MSEK. Åtgärderna är ett led i att åter vara inom ramen för det kommunicerade målet att Nettoskuld/Ebitda inte skall överstiga 3,0 ggr. Den kommande skuldnivån motsvarar i stort sett varulagervärdet och bedömds därmed vara på en långsiktigt hållbar nivå i det finansiella klimat som numera råder.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com    

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2012 klockan 07.30.

Ladda ner fil: 121010 KappAhl stärker balansräkningen.pdf