KAPPAHLS NYEMISSION FULLTECKNAD

Nyemissionen i KappAhl AB (publ) ("KappAhl") med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 november 2011, har fulltecknats.

Cirka 98,9 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 1,1 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som ansökt om teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 40,8 procent av antalet erbjudna aktier. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 15 november 2011. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier inom kort.

Genom nyemissionen tillförs KappAhl cirka 600 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 21 440 000 kronor från 10 720 000 kronor till 32 160 000 kronor och antalet aktier kommer att öka med 150 080 000 från 75 040 000 aktier till sammanlagt 225 120 000 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 13 december 2011.

Nordea och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till KappAhl i nyemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0704-71 55 22 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2011 klockan 09.00.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KappAhl AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KappAhl AB (publ) har endast skett genom det prospekt som KappAhl AB (publ) offentliggjorde den 15 november 2011.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Ladda ner fil: 111206 KappAhls nyemission fulltecknad.pdf