KAPPAHL KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2011

KappAhl AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 23 november 2011 i Mölndal.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Ingen utdelning
  • Omval av tre ledamöter och nyval av två ledamöter
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen
  • Program med teckningsoptioner till nyckelpersoner

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman fastställde att ingen kontant utdelning för 2010/2011 lämnas, och att vinstmedel om 1 023 695 919 kr balanseras i ny räkning.

Om- och nyval av styrelse
Tre ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson som nya ordinarie ledamöter. De stämmovalda ledamöterna är således Amelia Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson, Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson. Finn Johnsson och Lena Apler hade avböjt omval. Årsstämman valde Christian W. Jansson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.360.000 kr (tidigare 1.570.000 kr). Arvodet fördelas enligt följande: 360.000 kr tillerkänns styrelsens ordförande och 180.000 kr varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 145.000 kr och övrig ledamot i utskottet 95.000 kr, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30.000 kr och övrig ledamot i utskottet 10.000 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april 2012. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april 2012.

Ersättningspolicy för ledningen
Stämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är i huvudsak densamma som föregående årsstämma antog.

Program med teckningsoptioner till anställda och godkännande av överlåtelse
Slutligen beslutade årsstämman om emission av högst 6.750.000 teckningsoptioner i KappAhl AB (publ) och godkännande av att de teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor erbjuds nyckelpersoner i KappAhl. Vid full teckning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 964.285,71 kronor genom utgivande av högst 6.750.000 nya aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, Vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2011 klockan 12.45.

Ladda ner fil: 111123 KappAhl kommuniké från årsstämman 2011.pdf