EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KAPPAHL GODKÄNDE NYEMISSION

KappAhl AB (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen 8 november 2011 i Mölndal.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Beslut om ändring av bolagsordningens gräns för aktiekapital och aktier (§ 6)
  • Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier om cirka 600 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att varje befintlig aktie berättigar till teckning av två nya till en kurs om 4,00 kronor per aktie
  • Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse om sätt för kallelse (§4)

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 10 oktober 2011 om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen, som fastställdes av styrelsen den 2 november 2011, innebär att aktieägare har företrädesrätt att teckna två nya aktier för varje befintlig aktie. Teckningskursen är 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 600 Mkr. Om inte samtliga aktier i nyemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för nyemissionens högsta belopp ske till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall inte samtliga aktier kan tilldelas enligt ovanstående ska tilldelning av resterande aktier ske till Dutot Ltd. och Mellby Gård AB i dess egenskap av garanter och i enlighet med villkoren för respektive garants garantiåtagande.

Emissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 21.440.000 kronor och högsta antalet nyemitterade aktier är 150.080.000 stycken.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för deltagande i nyemissionen är den 11 november 2011. För att delta i nyemissionen ska aktier ägas senast tre dagar före avstämningsdagen, vilket blir den 8 november 2011. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 25 november 2011. Prospektet beräknas komma att distribueras omkring den 15 november 2011. Teckning ska ske under perioden från och med den 16 november till och med den 30 november 2011, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare beslutade bolagsstämman att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor till lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttiomiljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttiomiljoner (280.000.000)."

Den verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser bemyndigades att vidta de smärre förändringar i beslutet om nyemission som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För att anpassa bolagsordningens regler om kallelse till bolagsstämma till förändrade regler i aktiebolagslagen godkände stämman styrelsens förslag innebärande att bolagsordningen ändras så att den fullständiga kallelsen endast publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida medan en annons om att kallelse skett införs i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Samtidigt tas bestämmelserna om tidsfrist för kallelse bort ur bolagsordningen eftersom bestämmelserna följer av aktiebolagslagen.

Bolagsordningen § 6 får därmed följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet."

Finansiella och legala rådgivare Nordea och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare till KappAhl i nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till KappAhl.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2011 klockan 13.30.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KappAhl AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KappAhl AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som KappAhl AB (publ) bedömer kunna offentliggöra den 15 november 2011, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om KappAhl AB (publ):s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE

Ladda ner fil: 111108 Extra bolagsstämma i KappAhl godkände nyemission.pdf