KAPPAHL INBJUDER TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 23 november 2011 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 17 november klockan 12.00.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 17 november 2011, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast kl 12.00 samma dag via e-mail stamma@kappahl.com.

Anmälan kan också lämnas per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15, eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer och registrerat aktieinnehav anges.

Fullständig kallelse nås genom att gå till kappahl.com/ir och rubriken Bolagsstyrning/Bolagsstämma.  Kallelsen finns även tillgänglig på KappAhls huvudkontor och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och närmare 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2011 klockan 16.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and
     other applicable laws; and
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
      originality of the information contained therein.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE