KAPPAHL UPPDATERADE MÅL

För att, mot bakgrund av förändrade marknadsförutsättningar, säkerställa den långsiktiga tillväxtpotentialen har KappAhls styrelse beslutat att uppdatera koncernens operativa mål, finansiella mål och utdelningspolicy att gälla från och med räkenskapsåret 2011/2012.

Styrelsen i KappAhl AB (publ) ("KappAhl") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 600 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare enligt separat pressmeddelande publicerat denna dag. Emissionen genomförs i syfte att stärka KappAhls finansiella ställning och skapar förutsättningar för att reducera skuldsättningen. I en fortsatt osäker marknad kommer KappAhl genom nyemissionen att stå bättre rustat för att bibehålla sin starka marknadsposition.

För att, mot bakgrund av förändrade marknadsförutsättningar, säkerställa den långsiktiga tillväxtpotentialen har styrelsen även beslutat att uppdatera koncernens operativa mål, finansiella mål och utdelningspolicy enligt nedan att gälla från och med räkenskapsåret 2011/2012.

Operativa mål

  • Antalet butiker ska öka med 20-25 per år.
  • Rörelsemarginalen ska senast räkenskapsåret 2013/14 uppgå till 10 procent.

Finansiellt mål

  • Den räntebärande nettoskulden ska inte annat än tillfälligt överstiga tre gånger EBITDA.

Utdelningspolicy

  • Utdelningen ska uppgå till 40-60% av resultat efter skatt under förutsättning att koncernen uppnår ovan finansiella mål.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2011 klockan 14.00.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 111010 KappAhl uppdaterade mål.pdf