KAPPAHL GENOMFÖR NYEMISSION

För att stärka KappAhls finansiella ställning har styrelsen i KappAhl AB (publ) ("KappAhl") för avsikt att föreslå en nyemission om cirka 600 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna.

Styrelsens avsikt är att de närmare villkoren för nyemissionen ska fastställas och kommuniceras inom två veckor från detta pressmeddelande.  De större ägarna bestående av Dutot Ltd. och Mellby Gård AB (representerande 28,4 procent av kapitalet) har förklarat att de avser att rösta för emissionen och åta sig att teckna sin andel i emissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2011 klockan 07.30.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE

Ladda ner fil: 110930 KappAhl genomför nyemission.pdf