KappAhl: Kommuniké från Årsstämman

KappAhl Holding AB (publ) höll årsstämma kl 14.00 den 17 december 2008 i Mölndal, Göteborg.

  • Utdelning 4,50 kr per aktie
  • Omval av styrelseledamöter
  • Omval av revisionsbolag
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman beslutade om en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 22 december. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 30 december.

Styrelseledamöterna omvaldes enligt valberedningens förslag. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande. Till övriga ledamöter valdes Amelia Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson och Pernilla Ström.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1.495.000 kr (tidigare 1.420.000 kr) enligt valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 495.000 kr och övriga stämmovalda ledamöter 180.000 kr per person.145.000 kr utgår till ordföranden i revisionsutskottet och 95.000 kronor till ytterligare ledamot i utskottet. 30.000 kr utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och 10.000 kr till ytterligare ledamot i utskottet.

Stämman beslutade även att omvälja revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för de kommande fyra åren.

Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Beredningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara representanter för de tre största ägarna per den 30 april 2009. Styrelsens ordförande ska då kontakta de tre största aktieägarna och själv adjungeras till beredningen.

Slutligen antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Ersättningspolicyn är densamma som föregående Årsstämma antog. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte förekommer utöver lön under uppsägningstid.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64
Ola Thorén, Informationschef, telefon 0704-71 56 31

KappAhl, är en ledande modekedja med mer än 300 butiker  och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2008, var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor och rörelseresultat 651 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på  www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 091217_kommuniké_fran_arsstämman.pdf