KappAhl: Bolagsstämmokommuniké

KappAhl Holding AB (publ) höll årsstämma kl 14.00 den 17 december 2007 i Mölndal.

  • Automatiskt inlösenförfarande (inlösenlikvid om elva kronor per aktie)
  • Omval av samtliga fem styrelseledamöter
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Samtliga fem ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande. De stämmovalda ledamöterna är Finn Johnsson, Amelia Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson och Pernilla Ström.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1.420.000 kronor (tidigare 1.290.000 kronor) enligt valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 470.000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter 170.000 kronor per person (totalt 680.000 kronor). 140.000 kronor utgår till ordföranden i revisionsutskottet och 90.000 kronor till ytterligare ledamot i utskottet. 30.000 kronor utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och 10.000 kronor till ytterligare ledamot i utskottet.

Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Beredningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara representanter för de tre största ägarna per det månadsskifte som föregår bolagets tredje kvartalsrapport. Styrelsens ordförande ska då kontakta de tre största aktieägarna och själv adjungeras till beredningen.

Stämman beslutade om aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Genom förfarandet kommer totalt cirka 825 MSEK att överföras till KappAhls aktieägare. Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en benämns inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in mot en kontant inlösenlikvid om elva kronor. Som ett led i detta beslutade stämman även att ändra bestämmelsen i bolagsordningen avseende högsta och lägsta aktiekapital samt att en fondemission utan utgivande av nya aktier ska genomföras. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie. Avsikten är att sådan dag ska infalla den 16 januari 2008. Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid beräknas vara den 11 februari 2008 och utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 14 februari 2008.

Slutligen antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte förekommer utöver lön under uppsägningstid. Ersättningspolicyn är densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64
Annette Ravenshorst, Informationschef, telefon 0704-71 56 31

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 071217_kappahl_bolagsstammokommuniké.pdf