Våra engagemang

Samarbete är vägen framåt. Ansvarsfullt mode innebär att ta ansvar för hela kedjan – från tillverkning till återvinning. En av fördelarna med vår verksamhet är att den ger oss möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Många gånger tillsammans med våra branschkollegor, för vi vet att samarbete är vägen framåt.

Förutom våra egna initiativ stödjer vi aktivt en rad organisationer som jobbar för en hållbar utveckling för textilindustrin och för dem som jobbar inom den. Vi stödjer även organisationer som arbetar för en renare natur, liksom flera organisationer som arbetar för utsatta människors rätt i samhället och barns rätt att få vara just barn, i Sverige och världen över. Tillsammans är vi starkare!

 

 

Kappahl Responsible Actions

Våra insatser för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället samlar vi under namnet Kappahl Responsible Actions. Vi finansierar bland annat ett träningscenter för utsatta kvinnor i Bangladesh och jobbar även aktivt för att främja en mer hållbar bomullsodling.

De pengar som fördelas via Responsible Actions kommer från olika delar av Kappahls verksamhet, många där våra kunders bidrag spelar en avgörande roll. Ett exempel är att varje krona som samlas in genom One Bag Habit går till projekt inom hållbar utveckling i de länder vi är verksamma. Även i kampanjen Bra som jag är är våra kunders bidrag viktiga.

Läs mer om hur mycket som samlats in det senaste året och hur pengarna används i vår hållbarhetsrapport.

 

 

Dessa organisationer stödjer vi genom Kappahl Responsible Actions:

Bris – Barnens rätt i samhället är en politiskt och religiöst oberoende barnrättsorganisation som lyssnar på, stöttar och stärker barns och ungas rättigheter i samhället. Organisationen erbjuder barn och ungdomar säkra, anonyma och gratis möjligheter att maila, chatta eller ringa en rådgivare. De som ringer är personer som utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller som av annan anledning behöver stöd och råd från kunniga och empatiska vuxna. Bris är den svenska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Bris här.

Kors på Halsen (Norge) är den norska motsvarigheten till Bris. Här kan barn och unga gratis och anonymt få stöd av 200 frivilliga och grundligt utbildade vuxna i stora och små bekymmer. Organisationen lyssnar, stöttar och inger hopp som ett komplement till stödet inom den offentliga sektorn. Kors på Halsen är den norska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Kors på Halsen här.

Mannerheimförbundet (Finland) arbetar för att främja barns och barnfamiljers välmående, öka respekten för barns rättigheter och synliggöra barnperspektivet i det offentliga beslutsfattandet. Mannerheimförbundet är den finska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Mannerheimförbundet här.

Empowering Children Foundation (Polen) är en stiftelse som grundades 1991. Verksamheten syftar till att stötta barn och barns rättigheter och omfattar bland annat nationella hjälplinjer för barn och unga. Empowering Children Foundation är den polska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Empowering Children Foundation här.

Håll Sverige Rent är en stiftelse som arbetar för att minska nedskräpningen, öka återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar, bland annat genom att utbilda barn och unga i miljövett. Håll Sverige Rent är den svenska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Håll Sverige Rent här.

Handelens Miljøfond är en förening för norska handlare som arbetar för att minska plastpåseanvändningen och minska nedskräpningen. Handelens Miljøfond är den norska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Handelens Miljøfond här.

Håll Skärgården Ren arbetar för att hålla de finska havsområdena, insjöarna, stränderna och skärgården rena och söker lösningar för att göra båtliv och hamnverksamhet mer miljövänliga. Håll Skärgården Ren är den finska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Håll Skärgården Ren här.

Nasza Ziemia (Vår jord) fokuserar främst på miljöutbildning och driver flera projekt som syftar till att öka medvetenheten om miljöskydd och hållbar utveckling. Nasza Ziemia är den polska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Nasza Ziemia här.

The Hunger Project är en del av en global icke-statlig organisation som arbetar för att eliminera hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar de människor och ger dem makt att själva driva sin utveckling och minska hungersnöd. Målet är att hjälpa människor bli självförsörjande och nå en punkt där Hungerprojektet inte längre behövs.
Läs mer om The Hunger Project här.  

TCM Bangladesh är en icke-statlig organisation som stödjer barns och kvinnors rättigheter i Bangladesh. TCM driver den dagliga verksamheten vid detträningscenter i Dhakasom Kappahl finansierar. På träningscentret utbildas fattiga kvinnor så att de kan arbeta inom textilindustrin och därmed försörja sig och sina familjer. 
Läs mer om TCM Bangladesh här.

Göteborgs Stadsmission hjälper nödställda människor i Göteborgsområdet. Tack vare omfattande volontärinsatser utför den icke-statliga organisationen många olika aktiviteter till stöd för människor som lever i social utsatthet.

Läs mer om Göteborgs Stadsmission här.

Majblomman är en hjälporganisation som i mer än 100 år arbetat med olika verksamheter som verkar för barns bästa, bland annat genom att påverka politiker till att tolka lagar utifrån barns perspektiv. Barn som säljer majblommor får dessutom behålla en del av förtjänsten själva, vilket stärker deras egenmakt.
Läs mer om Majblomman här.

Erikshjälpen vill genom insatser för utbildning, hälsa och trygghet ge barn och unga runt om i världen möjlighet att våga drömma om framtiden. Verksamheten har flera grenar, bland annat second hand-butiker, projektverksamhet och materialbistånd.
Läs mer om Erikshjälpen här.

Tidningen Faktum grundades 2001 och är en tidning som säljs av hemlösa. Försäljarna säljer tidningen för att tjäna pengar, men också för att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och ett socialt sammanhang. Faktum har också bland annat arrangerat Faktumgalan och fotbolls-VM för hemlösa i Göteborg.
Läs mer om Tidningen Faktum här.

 

Andra organisationer vi är aktiva medlemmar i:

Ethical Trading Initiative (ETI) är en ledande allians för företag, handelsförbund och icke-statliga organisationer som jobbar för arbetares rättigheter. Kappahl är medlem sedan 2016. Vi följer ETI:s riktlinjer och samverkar inom alliansens nätverk för att gemensamt tackla utmaningar i produktionskedjan, som till exempel social dialog, rätten till kollektiv förhandling och rättigheter för migrantarbetare.
Läs mer om Ethical Trading Initiative (ETI) här.

Textile Exchange är en global ideell organisation som arbetar för att driva transformation i textilindustrin kopplat till fibrer, integritet och standarder och ansvarsfulla leverantörskedjor. De identifierar och delar bästa praxis för jordbruk, material, bearbetning, spårbarhet och livslängd för att minska textilindustrins negativa effekter på människa och miljö. Kappahl har varit medlem sedan 2018 och använder sig av Textile Exchanges standarder i vår produktutveckling.
Läs mer om Textile Exchange här.

Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action, lanserade Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy, Elco och Kappahl 2018. Alla svenska textil- och modeorganisationer kan ansluta sig till Stica, med kravet att man åtar sig att minska sina klimatutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet. Stica ska vara ett så kallat ”action learning network”, där medlemmarna samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar som skapar hållbar förändring. Vi på Kappahl har tagit fram en färdplan för hur vi ska gå tillväga för att halvera vår värdekedjas klimatutsläpp till år 2030. Våra framsteg kan man följa i vår årliga hållbarhetsrapport.
Läs mer om Stica här.

SAC, Sustainable Apparel Coalition, är en organisation som arbetar för en hållbar modeindustri. SAC:s Higg Index är en serie verktyg som gör det möjligt att mäta och värdera leverantörers och produkters hållbarhetsprestanda och bidra till långsiktigt hållbara förbättringar för fabriksarbetare, lokalsamhällen och miljön. Med gemensamma arbetssätt och processer uppnår branschen även den transparens som allt fler konsumenter kräver. Vi gick med i SAC 2018.
Läs mer om SAC här.

Better Cotton Initiative (BCI) är en icke vinstdrivande organisation som utarbetat den globala standarden för Better Cotton – en mer hållbar bomullsproduktion. Kappahl är en aktiv medlem sedan 2011. BCI arbetar med ett helhetsperspektiv på bomullskedjan, från bönder till återförsäljare, och lär bland annat bomullsbönder att använda mindre vatten och bekämpningsmedel i sin verksamhet.
Läs mer om Better Cotton Initiative här.

Canopy arbetar med varumärken över hela världen för att skydda världens skogar, arter och klimat. Syftet är att skapa hållbara försörjningskedjor för viskos och andra textila material från skogen och främja innovativa lösningar på miljöutmaningar. Kappahl är medlem sedan 2016 och arbetar för att fullt ut använda viskosfibrer från hållbart förvaltade skogar.
Läs mer om Canopy här.

Organic Cotton Accelerator (OCA) består av en samling aktörer som fokuserar på att skapa en välmående ekologisk bomullssektor som gynnar alla – från jordbrukare till konsument. Detta genom att arbeta för ökad transparens, metoder för att mäta påverkan på miljön och sociala aspekter, samt nya arbetssätt kopplat till odling och inköp. Kappahl är en del av nätverket sedan 2016.
Läs mer om Organic Cotton Accelerator här.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry är ett projekt som startats för att garantera en säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i Bangladesh, och i framtiden i fler länder. Kappahl är en del av rörelsen sedan 2013 tillsammans med fler än 200 internationella branschkollegor, fackföreningar och medarbetarorganisationer. 
Läs mer om International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry här.

The Chemical Group at RISE är ett kunskapsbyggande nätverk med riktlinjer för kemiska restriktioner och strategier. Experter förmedlar juridiska krav och annan svårtillgänglig information på ett lättförståeligt sätt, så att den kan användas i företagens dagliga kemiska arbete. Medlemskapet gör oss på Kappahl bättre rustade för att kommunicera våra höga krav på kemikaliehantering till underleverantörer, och att möta frågor och krav från såväl konsumenter som media.
Läs mer om The Chemical Group at RISE här.

SIPTex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" och ska utgöra den länk som i dag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. I projektet ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med ett antal andra aktörer utveckla och testa automatiserad sortering av högkvalitativ textilåtervinning. Målet med projektet är att öka textilåtervinningen. Kappahl är med i forskningsprojektet sedan 2019 eftersom vi ser att det bidrar till vår ambition att ta fram lösningar för en mer hållbar och cirkulär modekonsumtion.
Läs mer om SIPTex här.  

Renewcell är ett svenskt företag som återvinner och regenererar bomullsfibrer så att de kan bli kläder på nytt. Kappahl är delägare sedan 2019 eftersom vi ser att det bidrar till vår ambition om att skapa lösningar för en mer hållbar och cirkulär modeindustri.
Läs mer om Renewcell här.

Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Läs mer om Agenda 2030 i Väst här.

Regelverk vi följer:

United Nations Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)
Kappahl bygger sedan 2016 sitt hållbarhetsarbete på FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling. Målen har antagits av länder runt om i världen för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd åt alla som en del av en ny hållbar utvecklingsplan. Som ett globalt företag inom den privata sektorn arbetar vi på Kappahl för att bidra till att dessa mål uppfylls.
Läs mer här.

ILO – Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatser, vilka handlar om att främja rättigheter, uppmuntra goda anställningsmöjligheter, förbättra socialt skydd och stärka en dialog om arbetsrelaterade frågor. Dessa rättigheter är universella och gäller människor världen över – oavsett den ekonomiska situationen i det aktuella landet. Deklarationen betonar att ekonomisk tillväxt inte räcker för att säkerställa jämlikhet och sociala framsteg. Kappahl åtar oss att respektera mänskliga rättigheter genom vår Human Rights Policy.
Läs mer här.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI är en internationell organisation som hjälper företag, regeringar och organisationer att förstå och kommunicera företagets inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor, exempelvis klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Kappahl rapporterar årligen om hållbarhet i enlighet med GRI:s ”standards core”.
Läs mer här.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD har riktlinjer om ansvarsfullt affärsbeteende för multinationella företag. Kappahl följer riktlinjerna och vidtar åtgärder för att hitta och förebygga negativa effekter vi som multinationellt företag kan ha i våra aktiviteter och processer.
Läs mer här.

Transparency Pledge är en sammanslutning av en rad stora globala organisationer (Human Rights Watch, IndustryAll, Clean Clothes Campaign m. fl.) och arbetar för att främja transparensen i modebranschens leverantörskedjor. Vi på Kappahl publicerar sedan 2013 våra leverantörslistor på vår hemsida och jobbar utöver det med en rad olika lösningar för ökad transparens.  För att vara tydliga med vårt åtagande gick vi hösten 2019 med i Transparency Pledge och följer därmed deras krav på transparens kopplat till leverantörskedjan.
Läs mer om Transparency Pledge.  

Swedish Fashion Ethical Charter är ett initiativ för gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor för de som arbetar inom modebranschen. Kappahl har, tillsammans med runt 180 andra företag, undertecknat policyn och följer de riktlinjer som den utgör. Genom att vara en del av Swedish Fashion Ethical Charter åtar vi oss att bland annat att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö vid fotograferingar. Bakom Swedish Fashion Ethical Charter står den oberoende branschorganisationen Swedish Fashion Council och Association of Swedish Fashion Brands.
Läs mer om Swedish Fashion Ethical Charter.