#YESKAPPAHL

Regulamin Konkursu Kappahl „Letnie rozdanie kay/day”
(„Regulamin”)

 

§ 1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Kappahl „Letnie rozdanie kay/day” („Konkurs”) jest Kappahl Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060653 („Organizator”).


§ 2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 22 lipca 2021 r. w momencie opublikowania przez Organizatora postu konkursowego na portalu Facebook Kappahl („Post Konkursowy”) i kończy się w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 23:59.59 („Czas Trwania Konkursu”).


§ 3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”).


§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraziły zgodę na treść postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście; w szczególności niedopuszczalne jest utworzenie konta i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu w imieniu osoby trzeciej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkowie najbliższej rodziny wymienionych wyżej osób.
4. Wzięcie udziału w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 5 ust. 1 poniżej, a osoba, która dokonała Zgłoszenia, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się jego postanowieniami.
5. W momencie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik musi być członkiem klubu modowego Kappahl „Life&Style” i posiadać aktywne konto członkowskie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź, która musi być w całości samodzielną wypowiedzą.
7. Każdy Uczestnik musi polubić fanpage Kappahl, post Konkursowy oraz go udostępnić.


§ 5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w komentarzu pod Postem Konkursowym na portalu Facebook Kappahl odpowiedzi na pytanie „Co robisz, aby żyć bardziej ekologicznie? Przedstaw nam swój sposób na domową ekologię”. Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy zestawem z kolekcji kay/day. („Zgłoszenie”).
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone i wezmą w nim udział wyłącznie Zgłoszenia, które: a) są związane z tematyką Konkursu, b) dotrą do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu, przy czym data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny publikacji Zgłoszenia w postaci komentarza pod Postem Konkursowym, i c) spełniają pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczące praw autorskich i praw do wizerunku.
3. Wszystkie Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie lub prawa do wizerunku, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie spełniają pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną usunięte przez Organizatora.
4. Nagrodę otrzyma jeden Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wybrane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów: zdolność wzbudzenia ciekawości, oryginalność, staranność wykonania (dalej: „Zwycięzcy”).
5. Informacja o wyłonionym Zwycięzcy, tj. Uczestniku, który wygrał Konkurs, zostanie ogłoszona w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu Facebook Kappahl w terminie 7 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu, wraz z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem na adres e-mail yeskappahl@kappahl.com.


§ 6
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę („Nagrody”), i jest to:
a. dla osoby wyróżnionej jest to zestaw ubrań z kolekcji kay/day wybrane przez osobę wyróżnioną spośród dostępnych artykułów w danej chwili na stronie kappahl.com z zastrzeżeniem wyboru maksymalnie 3 artykułów.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę za pośrednictwem kuriera DHL na podany wcześniej adres.
3. Po ogłoszeniu każdego Zwycięzcy zgodnie z § 5 ust. 6 powyżej, winien on w terminie 7 dni wysłać do Organizatora na adres e-mail: yeskappahl@kappahl.com wiadomość, w której wskaże adres zamieszkania, na który Organizator ma wysłać Zwycięzcy Nagrodę zgodnie z ust. 7 poniżej.
4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: (i) wykluczenia go z udziału w Konkursie lub pozbawienia go Nagrody zgodnie § 7 ust. 1 poniżej, lub (ii) niewysłania do Organizatora wiadomości zgodnej z ust. 5 powyżej w terminie przewidzianym w ust. 5 powyżej, lub (ii) rezygnacji z Nagrody, lub (iii) odmowy przyjęcia Nagrody, lub (iv) nieodebrania Nagrody. W przypadku utraty prawa do Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tej Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję.
5. Organizator wysyła Nagrodę w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zwycięzcy wiadomości e-mail wysłanej zgodnie z ust. 5 powyżej.
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.


§ 7
Prawa i obowiązki Organizatora
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub pozbawienia Nagrody Uczestnika, którego Zgłoszenie lub działanie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestnika, który nie działa osobiście, ale przez osobę trzecią.
3. Jeżeli dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika lub korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia zgodnie z § 8 poniżej narusza prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, Uczestnik, który opublikował takie Zgłoszenie, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności względem osoby trzeciej. Organizator może trwale usunąć z wszelkich nośników danych, w tym z mediów społecznościowych, Zgłoszenie, co do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku.
4. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mail) wyłącznie w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.

 

§ 8
Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń i prawa do wizerunku
1. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późń. zm., dalej: „Ustawa”), w tym jest wyłącznym twórcą wszelkich przejawów działalności twórczej zawartych w Zgłoszeniu. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia oraz że Zgłoszenie nie było dotychczas nigdzie publikowane ani rozpowszechniane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie (bezterminowej) i co do miejsca, z prawem do sublicencji, na korzystanie ze Zgłoszenia będącego utworem w rozumieniu Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, w tym na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia lub jego opracowania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Zgłoszenie lub jego opracowanie – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia lub jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt a)-b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zgłoszenia lub jego opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram etc.), na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów lub usług;
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet;
e. na każdym polu eksploatacji innym niż określone w pkt a)-d) powyżej, jeżeli jest to potrzebne do korzystania ze Zgłoszenia na którymkolwiek z pól eksploatacji określonych w pkt a)-d) powyżej.
3. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Zgłoszenia, w tym do: decydowania o anonimowym udostępnianiu (rozpowszechnianiu) Zgłoszenia, decydowania o zmianie treści lub formy Zgłoszenia oraz o jego rzetelnym wykorzystaniu, sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zgłoszenia.
4. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej Organizatorowi zgodnie z ust. 2 powyżej, nieodwołanie (bezterminowo) i bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub ilościowych, upoważnia Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej i w sposób określony w ust. 3 powyżej, tj. do dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, a także zezwalania osobom trzecim na dokonywanie i korzystanie z wszelkich opracowań Zgłoszenia w całości lub części, w tym dokonywanie i korzystanie z wszelkich zmian, modyfikacji, przeróbek i adaptacji Zgłoszenia w całości lub części.
5. Uczestnik, który nie został wybrany Zwycięzcą, udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie odpowiedzi udzielonej w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, nieodpłatnie, a Organizator ma prawo korzystać w powyższy sposób ze Zgłoszenia w celach: przeprowadzenia Konkursu, wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, obrony słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; w szczególności Organizator ma prawo korzystać ze Zgłoszenia w powyższy sposób w celu oceny Zgłoszeń, wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji, a także zabezpieczenia, w tym zarchiwizowania Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.
6. Uczestnik, którzy został wybrany Zwycięzcą, z chwilą otrzymania Nagrody udziela Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie odpowiedzi udzielonej w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, odpłatnie, tj. w zamian za wynagrodzenie w postaci przyznanej temu Uczestnikowi Nagrody (z zastrzeżeniem, że do czasu otrzymania Nagrody taki Uczestnik udziela Organizatorowi powyższych licencji, upoważnień i zezwoleń zgodnie z ust. 6 powyżej). Nagroda wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika o wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji, upoważnień i zezwoleń na korzystanie ze Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie odpowiedzi udzielonej w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej. Korzystanie przez Organizatora z takiego Zgłoszenia, w tym rozpowszechnianie odpowiedzi udzielonej w takim Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, nie jest ograniczone celami, o których mowa w ust. 6 powyżej, i Organizator ma prawo korzystać z takiego Zgłoszenia w powyższy sposób również w celach innych, niż określone w ust. 6 powyżej, w tym w celach komercyjnych.

 

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
2. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: (i) zapoznał się i wyraża zgodę na politykę prywatności Organizatora, która dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, link: https://www.kappahl.com/pl-PL/o-kappahl/o-nas/o-nas/privacy-policy-gdpr/ („Polityka Prywatności”), i (ii) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem na zasadach określonych w Polityce Prywatności (zob. w szczególności rozdziały: „Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera Kappahl o klientach?” i „Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera Kappahl w odniesieniu do klientów należących do klubu Kappahl?”), z zachowaniem poniższych postanowień.
3. Oprócz celów wymienionych w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujących celach: przeprowadzenie Konkursu, wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, obrona słusznych praw lub interesów Organizatora lub osoby trzeciej w jakimkolwiek postępowaniu; powyższe obejmuje w szczególności ocenę Zgłoszeń, wyłonienie Zwycięzców, wydanie Nagród, rozpatrzenie reklamacji, zabezpieczenie, w tym zarchiwizowanie Zgłoszeń na potrzeby ewentualnego postępowania przed właściwym organem, w tym sądem lub organem administracji, które mogłoby zostać zainicjowane w związku z Konkursem lub Zgłoszeniem.
4. Oprócz określonych w Polityce Prywatności kategorii danych osobowych i osób, których dane dotyczą, Organizator przetwarza również następujące kategorie danych osobowych następujących osób: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu.
5. Oprócz przetwarzania danych osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności, Organizator przetwarza dane osobowe również w następujący sposób: publikacja w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook i Instagram, następujących danych osobowych: wizerunek każdej osoby przedstawionej w Zgłoszeniu, imiona i nazwiska Zwycięzców.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatora oraz zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z ust. 2 powyżej.
7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem wysyłając e-mail na adres: biuro@kappahl.com.

 

§ 10
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przewidzianego zgodnie z § 6 ust. 9 na wysłanie przez Organizatora Nagrody (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, reklamacje można zgłaszać drogą listową z dopiskiem „Reklamacja – KONKURS Wiosenne rozdanie kay/day” na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: yeskappahl@kappahl.com, wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja – KONKURS Wiosenne rozdanie kay/day”.
3. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagród, reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: yeskappahl@kappahl.com
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, a przypadku niepodania adresu w reklamacji – na adres e-mail lub adres pocztowy, z którego reklamacja została wysłana przez Uczestnika.
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację, opis przyczyny lub powodu reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej: www.kappahl.com oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres e-mail: yeskappahl@kappahl.com

 

LOVE, WEAR, SHARE

Show your style and inspire others! Tag #KappAhl and we will show it to the world!

Take a photo of your best KappAhl outfit, tag the image with #KappAhl and share it on Twitter™ or Instagram™. In order to be featured in our gallery we will contact you and ask you to respond #YesKappAhl.

You can also upload a photo directly in our gallery, from your computer, smart phone, Instagram™, Facebook™ or Youtube™.

To delete your photo, click on the submission icon (the red circle with an exclamation mark (!) in the right-hand corner of the image when you click on the image. You will then need to answer a few short questions and asked to state you email address. The email address will be used only to communicate with you about the picture. Once we receive your request and made the confirmation the picture will be deleted from the gallery.

KappAhl uses Olapic to facilitate the direct upload of users photos (”User Content”) to KappAhls website as well as the collection of User Content from social media sites on behalf of KappAhl.

Photo Sharing terms and conditions

By responding #YesKappAhl you agree to the following:

1. You grant KappAhl Sverige AB, below “KappAhl”, its third-party service providers who provide content management services including Olapic, and its retail partners(the ”Licensed Parties”) the worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully-paid, non-exklusive, transferable right to use your Instagram/Twitter handle and your Instagram/Twitter photograph(s) that you have tagged with the hashtag #KappAhl, and in relation to which you have responded #yesKappAhl (below the “Photo/s”) on KappAhl.com and/or on any of KappAhl’s platforms (including but not limited to Instagram, Facebook and Twitter), for KappAhl’s marketing and/or in KappAhl’s advertising, newsletters, catalogs, email and other customer communication, store materials;

2. If you have shared a Photo, you own it. However, once you tag your photo with one of the hashtags mentioned above and shared it, you are agreeing to the Content Upload Terms of Use and the Privacy Policy and granting KappAhl’s permission to use the Photo and your name, social media handle and any accompanying caption on our website, emails, in advertising or in any other marketing material. For more specifics please review the Content Upload Terms of Use  and the Privacy Policy

3. KappAhl and the Licensed Parties may use, display, reproduce, distribute, transmit, create derivative works from, combine with other materials, alter and/or edit your User Content in any manner in their sole discretion, with no obligation to you whatsoever. You grant the Licensed Parties the right to use your username, real name, image, likeness, caption, location or other identifying information in connection with any use of your User Content.

4. You hereby represent and warrant that (a) you own all rights in and to your Photos, (b) you have permission from any person(s) appearing in your Photos to grant the rights herein, (c) you are 18 years or older, and (d) KappAhls use of your Instagram handle and/or Photos will not violate the Content Upload Terms of Use or the Privacy Policy, the rights of any third party or any applicable law;

5. You hereby release and discharge KappAhl from all and any obligation to pay you for any use of your Photos and any of the intellectual property rights that may be contained therein in connection with the uses described above;

6. You hereby release, discharge and agree to hold KappAhl and any person acting on KappAhls behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Photos as described above; and

7. You hereby agree to and acknowledge that KappAhl has the right to - not the obligation - at our sole discretion to refuse to post any User Content. KappAhl also reserve the right to change, edit, modify, transmit, display or delete any User Content and you hereby waive any rights you may have in having the material altered or changed in a manner not agreeable to you.

8. Upon request, KappAhl and their Licensed parties will provide you with information about whether we hold any of your personal information and, if that is the case, what personal information they hold. If you wish to exercise your rights to be forgotten please contact privacy@olapic.com.

9. You hereby agree to transfer of Personal Data from the EEA to a Third Country, depending on third parties and if they operate from out of the EU or under the EU, Standard Contractual Clasuses(SCC) will be used or the EU-US Privacy Shield will be implemented.

10. Without limiting the generality of the foregoing or any other provision of these Terms and Conditions, KappAhl has the right to remove any user content that violates the Content Upload Terms of Use or the Privacy Policy or is otherwise objectionable and, solely as to the posting of content, we reserve the right to terminate access to submit user generated content to KappAhl’s Web Properties without prior notice for any user who violates the Content Upload Terms of Use or the Privacy Policy or infringes the rights of others. Please note that any such termination will not affect your ability to make purchases, returns, or otherwise interact with the services KappAhl.com provides.