Polityka prywatności Kappahl

W związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z Kappahl, posiadamy informacje osobowe na Twój temat. Przeanalizowaliśmy procedury przetwarzania danych obowiązujące w Kappahl w celu zapewnienia zgodności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które posiadamy na Twój temat, a także nasze zaangażowanie w ochronę i poszanowanie Twojej prywatności w zgodzie z RODO. Znajdziesz w niej również informacje o tym, w jaki sposób możesz się dowiedzieć, jakie dane przechowujemy na Twój temat.

Chronimy twoje dane osobowe 

W Kappahl cenimy Twoje zaufanie, dlatego dążymy to tego, abyś kontaktując się z nami i przekazując swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie. 
Podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić nieprzerwaną ochronę przekazywanych nam danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, a także wewnętrznymi wytycznymi i procedurami. Celem opracowania polityki prywatności jest przekazanie szerokich informacji dotyczących różnych środków podejmowanych na potrzeby zabezpieczenia Twojego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie ochrony prywatności, w zależności od charakteru naszych stosunków. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Tobie praw oraz, w zależności od charakteru Twoich stosunków z Kappahl, informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.
 

Ogólne informacje dotyczące obsługi danych osobowych w Kappahl

Co to są dane osobowe i na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Za dane osobowe uznaje się jakiekolwiek informacje, które mogą zostać powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z żyjącą osobą fizyczną. Za dane osobowe mogą zostać uznane również komputerowo przetwarzane wizerunki (fotografie) oraz nagrania audio osób fizycznych, nawet mimo braku ujawnienia imion i nazwisk. Dane zaszyfrowane oraz różnego rodzaju identyfikatory elektroniczne takie jak numer IP, uznaje się za dane osobowe, jeśli są powiązane z żyjącymi osobami fizycznymi. Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.
Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych jest Kappahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12.
Możesz się z nami skontaktować pod numerem 52 880 84 40 lub pisząc na adres info@Kappahl.com.
 
Skąd Kappahl pozyskuje Twoje dane osobowe?

Pozyskujemy wybrane informacje z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych, np. regularnie weryfikujemy informacje powiązane z Twoim numerem identyfikacji osobistej w rejestrach publicznych, aby zapewnić, że dane, którymi dysponujemy są dokładne i aktualne. Informacje pozyskiwane z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych obejmują imiona, nazwiska i dane kontaktowe. Możemy również zbierać informacje dotyczące Twojej zdolności kredytowej pozyskiwane z agencji badających zdolność kredytową, banków lub publicznych rejestrów przedsiębiorców. Takie informacje mogą być pozyskiwane pod warunkiem, że pozwalają na to przepisy prawa.
Gdzie Kappahl przetwarza dane osobowe?
W miarę możliwości, Kappahl przetwarza Twoje dane osobowe w Państwach Członkowskich UE i EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein), ponieważ zgodnie z postanowieniami RODO wszystkie Państwa Członkowskie UE są zobowiązane do utrzymywania równorzędnej ochrony danych osobowych oraz prywatności. Ze względu na brak ogólnie obowiązujących regulacji nakładających obowiązek zapewnienia równorzędnych gwarancji przez państwa nie będące Państwami Członkowskimi UE i EOG, przekazywanie danych osobowych do takich państw jest dopuszczalne wyłącznie w następujących okolicznościach: Decyzje dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony; Odpowiednie zabezpieczenia, np. standardowe klauzule ochrony danych lub wiążące reguły korporacyjne spółki; Specjalne zezwolenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Zgoda lub inne określone sytuacje; Przekazanie w jednostkowych przypadkach.
Czy Kappahl będzie przekazywał moje dane osobom trzecim?
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe asystentowi obsługi danych osobowych lub niezależnemu podmiotowi zarządzającemu danymi osobowymi. Ujawnienie danych osobowych asystentowi obsługi danych osobowych nastąpi wyłącznie w razie takiej konieczności, zawarliśmy też odpowiednie umowy ściśle regulujące dopuszczalne sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych są zobowiązani do zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i zobowiązują się, m.in. do przestrzegania naszych wymogów bezpieczeństwa oraz ograniczeń i wymagań dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych udzielają nam wsparcia w zakresie rozwiązań płatniczych, transportu, marketingu, komunikacji, rekrutacji i usług IT. 
Niezależne podmioty zarządzające danymi osobowymi również mogą udostępniać
Twoje dane osobowe. W takim przypadku nie jesteśmy stroną odpowiedzialną za sposób przetwarzania Twoich danych osobowych - kwestie te reguluje polityka zarządzania danymi osobowymi i polityka prywatności obowiązujące w podmiocie zarządzającym danymi osobowymi. Niezależne podmioty zarządzające danymi osobowymi, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, stanowią agencje rządowe (policja, urząd skarbowy, itp.), przedsiębiorstwa transportowe i przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania płatnicze.
Dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie i usunięcie
Możesz uzyskać dostęp do informacji dotyczących treści danych osobowych, które przetwarzamy i – w razie potrzeby – je prostować. Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do swoich danych osobowych częściej niż raz w roku, możemy pobrać niewielką opłatę administracyjną z tego tytułu. W niektórych przypadkach Twoje dane mogą zostać usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone, np. jeśli nie wyraziłeś zgody na ich przetwarzanie lub ją wycofałeś.
Wycofanie zgody
Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją wycofać ze skutkiem natychmiastowym.
Sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes
Ze względów osobistych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o pojęcie uzasadnionych interesów, porównując korzyści wynikające z przetwarzania danych i zagrożenia dla prywatności jednostki. Aby nadal przetwarzać Twoje dane mimo zgłoszonego sprzeciwu, musielibyśmy udowodnić, że istnieje ku temu ważny uzasadniony powód o charakterze nadrzędnym wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Prawo do przenoszenia danych
Istnieje możliwość otrzymania kopii udostępnionych nam danych osobowych w uporządkowanym formacie. W przeciwieństwie do prawa dostępu do zgromadzonych danych, prawo do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie udostępnionych nam danych, które przetwarzamy na podstawie określonych podstaw prawnych, np. wiążącej nas umowy.
 
Pliki cookies
Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz naszą witrynę. Pliki cookie pomagają dostawcom usług internetowych rozpoznać Twoje urządzenie podczas kolejnej wizyty.
Kappahl używa zarówno plików cookie sesyjnych (które znikają w momencie zamknięcia przeglądarki) oraz trwałych (które pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie). Kappahl korzysta z plików cookie, aby doskonalić swoją witrynę oraz poprawiać jakość oferowanych usług.
Kappahl gromadzi pliki cookie przez:
 • zachowanie informacji o miejscu odbioru zamówienia, które użytkownik wcześniej wybrał, co pozwala zwiększyć komfort podczas kolejnych zakupów;
 • zachowanie informacji o produktach, które użytkownik wcześniej oglądał w witrynie, aby móc wyświetlić informacje w odrębnej kategorii wcześniej oglądanych produktów;
 • zachowanie informacji na temat ulubionych produktów wybranych przez użytkownika, aby pozostały w części Twoje ulubione (ikona serduszka) i były dostępne podczas kolejnej wizyty;
 • zachowanie informacji o kraju wybranym przez użytkownika, tak aby przy kolejnej wizycie nie trzeba było ponownie dokonywać tego samego wyboru;
 • zachowanie numeru karty członkowskiej użytkownika, aby przy kolejnych zakupach automatycznie dodać punkty na karcie;
 • zachowanie ustawień filtrów, które użytkownik wybrał na stronie kategorii, aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie przy każdym produkcie;
 • zachowanie informacji o wizycie w witrynie Kappahl w celach marketingowych. Zapisanie plików cookie powoduje, że możemy wyświetlić reklamę użytkownikowi zainteresowanemu naszymi produktami, np. na stronach Google lub Facebooku czy w witrynach innych podmiotów, w programach lub wiadomościach mailowych. Pliki cookie umożliwiają wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze zachowanie w sieci;
 • zachowanie numeru użytkownika w narzędziu Google Analytics, aby poprawić doświadczenia użytkownika.

Wiele przeglądarek umożliwia wprowadzenie własnych ustawień. Można wprowadzić ustawienia powodujące odrzucenie plików cookie lub usunięcie pewnych plików cookie.
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się za zablokowanie plików cookie, może to spowodować pogorszenie funkcjonowania witryny Kappahl lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji.
Pamiętaj, że zmianę ustawień dotyczących plików cookie lub reklam bazujących na zainteresowaniach należy przeprowadzić na każdym urządzeniu (np. komputerze, tablecie itp.) oraz przeglądarce (np. Chrome, Explorer, Safari itp.).
 
Ochrona danych osobowych w systemie Kappahli przetwarzanie numerów ewidencyjnych PESEL
Kappahl dysponuje systemem informatycznym zaprojektowanym, aby chronić poufność, prywatność i dostęp do danych osobowych, jak również sprawdzonymi procedurami w zakresie tego, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe i przez kogo. W Kappahl wyłącznie upoważnieni pracownicy mogą uzyskać dostęp do niezanonimizowanych danych osobowych i je przetwarzać, a dane wykorzystywane są tylko do celów określonych w naszej polityce prywatności.
Dane dotyczące numerów ewidencyjnych PESEL będą przetwarzane wówczas, gdy jest to konieczne do potwierdzenia przez nas Twojej tożsamości lub do przeciwdziałania nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, lub w innym uzasadnionym celu.
Zmiany w polityce prywatności
Kappahl może wprowadzać zmiany do polityki prywatności. Aktualna wersja dokumentu jest zawsze dostępna do wglądu na stronie Kappahl. Jeżeli zmiany polityki prywatności są na tyle istotne, że ich wprowadzenie jest konieczne, aby umożliwić nam przetwarzanie Twoich danych osobowych, zostaniesz o nich powiadomiony z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony Kappahl oraz e-mailem (jeśli wybrałeś opcję przesyłania powiadomień e-mailem). Przykładem istotnej zmiany jest zmiana w zakresie określonych celów lub kategorii danych osobowych.
Klienci
Dla Kappahl bardzo ważnym jest to, abyś czuł się bezpiecznie prowadząc z nami interesy oraz żebyś rozumiał, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Stale pracujemy nad tym, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze doświadczenie, czego elementem jest przetwarzanie danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co i w jakim celu obejmuje przetwarzanie danych osobowych.
Jakie dane osobowe i jakim celu zbiera Kappahl o klientach?
Cieszy nas, że zdecydowałeś się na zakupy w naszym sklepie. W zależności od wybranego sposobu dostawy lub charakteru innego rodzaju interesów, jakie z nami prowadzisz, będziemy musieli przetwarzać dotyczące Cię informacje osobowe w chwili płatności za dostarczone produkty lub usługi. Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby lepiej służyć naszym klientom. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu.
Cel: Obsługa Twoich zakupów/zamówień.
Przetwarzanie:
 • Obsługa Twoich zakupów/zamówień towarów (zakupy dokonywane drogą elektroniczną/za pośrednictwem aplikacji; także obsługa w zakresie wyboru miejsca odbioru, powiadomień i danych kontaktowych w związku z zamówionymi produktami)
 • Weryfikacja poprawności adresu przy wsparciu zewnętrznego partnera
 • Obsługa zadań związanych ze zwrotem towarów i reklamacjami.
Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Numer karty członkowskiej (dotyczy tylko członków klubu)
 • Informacje dotyczące płatności
 • Raporty kredytowe od podmiotów udzielających takich informacji  
 • Historia płatności
 • Informacje o zamówieniu i dostawie (np. towar, ilość, cena, zniżki, wybrane miejsce odbioru, numer zamówienia, numer przesyłki).

W przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych żadne dane osobowe za wyjątkiem informacji dotyczących płatności nie są przechowywane, chyba że zdecydujesz się skorzystać z członkostwa w klubie, np. korzystając z dedykowanych ofert lub rejestrując zakup w celu otrzymania punktów klubowych.
Numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia: Kappahl nie przechowuje takich danych na potrzeby zakupów, ale może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony przez podmioty świadczące usługi płatnicze na rzecz Kappahl o podanie tych danych przy płatności faktury.
Podstawa prawna: Realizacja umowy kupna.
Cel: Sprawy związane z obsługą klienta. 
Przetwarzanie:
 • Komunikacja oraz odpowiedzi na zapytania otrzymane telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów cyfrowych (w tym mediów społecznościowych)
 • Chronienie Twojej tożsamości 
 • Obsługa i zbadanie spraw z zakresu obsługi klienta (np. członkostwo w klubie „Kappahl Club”, zamówienia złożone drogą elektroniczną).

Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Korespondencja z klientem (np. e-maile, rozmowy telefoniczne) 
 • Historia zamówień i dostaw (np. towar, ilość, cena, zniżki, wybrane miejsce odbioru, numer zamówienia, numer przesyłki)
 • Informacje dotyczące członkostwa w klubie „Kappahl Club” (w tym indywidualne ustawienia)
 • Dane techniczne Twoich urządzeń na potrzeby wsparcia technicznego.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
(Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy w sprawach z zakresu obsługi klienta.)
Cel: Udzielanie spersonalizowanych informacji i dostarczanie inspiracji. 
Przetwarzanie:
 • Obsługa dostarczania informacji i inspiracji za pośrednictwem newslettera (niezależnie od członkostwa w klubie „Kappahl Club”) na życzenie klienta
 • Obsługa dostarczania informacji prasowych od Kappahl, wysyłanych na życzenie klienta.

Kategorie danych osobowych:
 • Adres e-mail.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes lub zgoda.
(Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje interesy w zakresie otrzymywania spersonalizowanych informacji od Kappahl. Podstawą prawną do przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną w ramach marketingu bezpośredniego może być również Twoja zgoda.)
Cel: Przeprowadzanie i organizowanie konkursów i wydarzeń.
Przetwarzanie:
 • Komunikacja z uczestnikiem konkursu
 • Komunikacja z uczestnikiem przed i po wydarzeniu (np. potwierdzenie rejestracji, pytania, ankiety)
 • Potwierdzenie tożsamości i wieku uczestnika 
 • Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród.

Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Numer ewidencyjny PESEL lub wiek
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
 • Dane udostępnione w chwili przystąpienia do konkursu
 • Dane udostępnione przy ocenie wydarzenia.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes. 
(Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy przeprowadzaniu i organizowaniu konkursów i wydarzeń.)
Cel: Przetwarzanie zamówień na usługi (np. osobiste zakupy).
Przetwarzanie:
 • Zarządzanie rezerwacjami, zmianami rezerwacji i odwołanymi rezerwacjami
 • Komunikacja w związku z rezerwacjami (np. wysyłanie potwierdzeń czy przypomnień). 

Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Wszelkie inne informacje, jakie zdecydujesz się udostępnić.

Podstawa prawna: Realizacja umów o świadczenie usług (przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy wykonywaniu zadania).
Cel: Ocena, rozwój i poprawa jakości usług, produktów i systemów dla wszystkich naszych klientów.
Przetwarzanie: 
 • Aby usługi były bardziej przyjazne dla klienta, np. wprowadzanie zmian do interfejsu użytkownika w celu usprawnienia przepływu informacji lub uwydatnienia często używanych funkcji w naszych mediach cyfrowych. Analizy w celu ustalenia, jakie metody płatności powinny być dostępne dla klientów
 • Aby stworzyć podstawy do poprawienia przepływu towarów oraz dostaw, np. poprzez przewidywanie zakupów, podaży i dostawAby stworzyć podstawy do rozwinięcia i poszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez spółkę
 • Aby stworzyć podstawy do rozwinięcia i poszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez spółkę
 • Aby stworzyć podstawy do rozwinięcia i poprawienia wydajności zasobów w zakresie kwestii środowiskowych, np. poprzez poprawienie wydajności zakupów i planowania dostaw
 • Aby stworzyć podstawy do planowania otwierania nowych sklepów i magazynów
 • Aby umożliwić klientom wywieranie wpływu na asortyment produktów
 • Aby stworzyć podstawy do poprawienia systemów informatycznych w celu zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników/klientów
 • Aby przeprowadzać testy istniejących systemów oraz systemów w fazie rozwoju.

Kategorie danych osobowych:
 • Zakupy oraz dane wygenerowane przez użytkownika (np. kliknięcia i historia wyszukiwania) 
 • Wiek
 • Miejsce zamieszkania
 • Korespondencja oraz informacje zwrotne na temat usług i produktów spółki
 • Dane techniczne dotyczące urządzeń wykorzystywanych przez klienta oraz ich ustawień, np. ustawień językowych
 • adres IP, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz platforma
 • Informacje dotyczące sposobu interakcji z nami (np. sposobu, w jakich korzystasz z usług, możliwości logowania, czasu, miejsca)
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer karty członkowskiej.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes.
(Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy przy rozwijaniu i ulepszaniu naszych usług, produktów, dostępności itd.)
Cel: Promowanie naszych produktów i usług. 
Przetwarzanie: 
 • Wyświetlanie spersonalizowanych rekomendacji w zakresie produktów, udzielanie sugestii, przypominanie o niedokończonych zakupach w celu usprawnienia zakupów w przyszłości itp.
 • Wysyłanie wiadomości stanowiących marketing bezpośredni e-mailem, SMS-em, za pośrednictwem mediów społecznościowych (takich jak np. Facebook i Google) oraz innych podobnych elektronicznych kanałów komunikacyjnych, jak również pocztą tradycyjną, w tym ofert od współpracowników skierowanych do obecnych klientów nienależących do programu lojalnościowego
 • Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na zakupy osobiste (Personal Shopping)
 • Aby zrozumieć, jaki rodzaj marketingu lub marketingu bezpośredniego powinniśmy zastosować, analizujemy m.in.:
 • Sposób korzystania ze stron internetowych i innych mediów cyfrowych
 • Historię zakupów
 • Wiek oraz informacje dotyczące położenia geograficznego
 • Wyniki ankiet.
Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
 • Informacje o klubowiczu 
 • Wiek
 • Płeć
 • Historia zakupów
 • Segment konsumencki
 • Data urodzenia
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies”
 • Wybrany sposób komunikacji.

Podstawa prawna: 
W przypadku członków klubu Kappahl „Kappahl Club” – realizacja postanowień umowy dotyczących członkostwa w programie lojalnościowym. (Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o członkostwie w programie lojalnościowym. W przypadku odmowy udzielenia stosownych informacji, nie będziemy w stanie wypełniać naszych zobowiązań, a Ty nie będziesz mógł dołączyć do klubu).
W przypadku zarejestrowanych i niezarejestrowanych klientów – uzasadniony interes lub zgoda. (Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zadbać o Twoje i nasze interesy w zakresie promocji spersonalizowanych produktów i usług. Podstawą prawną do przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną w ramach marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania danych osobowych gromadzonych przy użyciu „cookies” jest Twoja zgoda.)
Jakie dane osobowe i w jakim celu zbiera Kappahl w odniesieniu do klientów należących do klubu Kappahl?
Naszym celem jest zapewnienie członkom klubu Kappahl „Kappahl Club” najlepszego możliwego doświadczenia, spersonalizowanych ofert, punktów za każde dokonane zakupy i wielu innych korzyści. Żeby to osiągnąć, musimy przetwarzać Twoje dane. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane.
Cel: Przetwarzanie i administrowanie kontem klienta.
Przetwarzanie: Dane osobowe przetwarzane są w celu stworzenia dla Ciebie/klubowicza spersonalizowanych stron i zarządzania kontem w celu:
 • Nadania uprawnień do zalogowania się na „Moje dane” (np. za pośrednictwem strony internetowej Kappahl.com lub aplikacji)
 • Ochrony informacji o Twojej tożsamości i wieku 
 • Posiadania poprawnych i aktualnych informacji (np. w celu wysyłania punktów klubowych oraz indywidualnych ofert)
 • Śledzenia historii zakupów 
 • Zarządzania indywidualnymi ustawieniami (np. wybranym sposobem komunikacji) 
 • Wykonywania analiz mających na celu wprowadzenie funkcji, które poprawią komfort użytkowania.
Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Płeć
 • Informacje o klubowiczu (np. data wstąpienia do klubu, status członkostwa)
 • Historia zakupów
 • Dane adresowe lub telefoniczne pozyskane z zewnętrznych źródeł
 • Spersonalizowane ustawienia profilu 
 • Dane techniczne o komputerach, telefonach komórkowych i innych urządzeniach, z których korzysta członek klubu oraz o ich ustawieniach, np. ustawieniach językowych.

Podstawa prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w programie lojalnościowym. (Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o członkostwie w programie lojalnościowym. W przypadku odmowy udzielenia stosownych informacji, nie będziemy w stanie wypełniać naszych zobowiązań, a Ty nie będziesz mógł dołączyć do klubu.)
Cel: Przetwarzanie punktów klubowych.
Przetwarzanie:
 • Naliczanie i obliczanie punktów klubowych w oparciu o np. dokonane zakupy czy spersonalizowane oferty
 • Administracja i komunikacja dotycząca Twoich punktów
 • Zarządzanie sposobem wykorzystania punktów za pośrednictwem wybranych sposobów komunikacji (np. SMS-y, aplikacja)
 • Zachęcanie do wykorzystania punktów za pośrednictwem wiadomości SMS. 

Kategorie danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
 • Numer ewidencyjny PESEL 
 • Informacje o klubowiczu
 • Historia zakupów. 

Podstawa prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w programie lojalnościowym. 
(Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o członkostwie w programie lojalnościowym.)
Cel: Zapewnienie korzyści związanych z członkostwem w klubie oraz dostarczanie promocyjnych ofert. 
Przetwarzanie:
W celu zapewnienia korzyści płynących z członkostwa w klubie, dostarczania ogólnych i spersonalizowanych ofert, inspiracji, zaproszeń na wydarzenia/dni klubowe lub innego rodzaju marketing bezpośredni
Analizowanie danych zebranych w tym samym celu, np. bierzemy pod uwagę Twoją historię zakupów, sposób korzystania z naszej strony i innych mediów cyfrowych, wiek, miejsce zamieszkania, preferencje (np. w zakresie sposobu komunikacji) oraz wyniki ankiet badających poziom satysfakcji klienta czy badań rynkowych
Na podstawie dokonanych analiz członkowie klubu mogą zostać zaklasyfikowani do różnych grup konsumentów (segmentów konsumenckich). W rezultacie różne grupy klientów mogą otrzymywać różnego rodzaju oferty i korzyści. W celu dostarczania spersonalizowanych ofert i wiadomości, analizy mają charakter indywidualny.
Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
Informacje o klubowiczu (np. data urodzenia, płeć)
Historia zakupów
Segment konsumencki
Informacje wygenerowane przez użytkownika, np. historia wizyt na stronie i kliknięć w oparciu o korzystanie ze stron należących do spółki oraz innych usług w mediach cyfrowych
Wybory dokonane przez klienta w zakresie towarów i usług
Dane techniczne o komputerach, telefonach komórkowych i innych urządzeniach, z których korzysta członek klubu oraz o ich ustawieniach, np. ustawieniach językowych
Informacja o lokalizacji pozyskana z przenośnych urządzeń członków klubu, np. telefonu komórkowego lub tabletu. 
Podstawa prawna: Realizacja postanowień umowy o członkostwie w programie lojalnościowym.
(Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy o członkostwie w programie lojalnościowym.)
Cel: Zapewnienie klubowiczom spersonalizowanego doświadczenia przy robieniu zakupów.
Przetwarzanie:
Dostarczanie klubowiczom spersonalizowanych treści
Pytanie klienta na różne sposoby, w jaki sposób możemy poprawić jakość naszych usług
Ułatwianie korzystania z naszych usług (np. poprzez przypominanie o niedokończonych zakupach) 
Analizowanie zebranych danych w celu zapewnienia Ci spersonalizowanego doświadczenia w trakcie korzystania z naszych usług.
Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
Informacje o klubowiczu
Wiek
Płeć
Historia zakupów
Segment konsumencki
Data urodzenia
Wybrany sposób komunikacji
Podstawa prawna: W przypadku członków klubu Kappahl „Kappahl Club” – realizacja postanowień umowy o członkostwie w programie lojalnościowym.
W jakich jeszcze sytuacjach Kappahl może zbierać dane osobowe dotyczące Ciebie jako konsumenta?
Kappahl przetwarza Twoje dane wyłącznie, gdy jest to konieczne. Kappahl musi przetwarzać informacje na Twój temat w celu zarządzania nałożonymi na nas obowiązkami oraz w celu walki z działalnością przestępczą i innymi nadużyciami. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, kiedy i dlaczego przetwarzamy dane osobowe.
Cel: Wypełnianie prawnych obowiązków spółki.
Przetwarzanie:
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, wyroków lub decyzji urzędowych. Takie obowiązki mogą dotyczyć m.in. odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwa produktów, w tym komunikacji i przekazywania społeczeństwu i konsumentom informacji o ostrzeżeniach dotyczących produktów i wycofaniu produktów ze sprzedaży, np. w przypadku produktów wadliwych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia, lub mogą dotyczyć wymagań z zakresu przepisów prawa o rachunkowości lub o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy dotyczących konkretnych osób.
Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego) 
Korespondencja 
Informacje dotyczące czasu i miejsca zakupu oraz wad/reklamacji dotyczących produktu
Numer ewidencyjny PESEL 
Historia zakupów 
Informacje o klubowiczu (dotyczy tylko członków klubu).
Podstawa prawna: Wypełnianie obowiązków prawnych
Cel: Zapobieganie nadużyciom w korzystaniu z usług lub zapobieganie, unikanie i badanie działalności przestępczej na szkodę spółki.
Przetwarzanie:
Badanie lub zapobieganie oszustwom lub innego rodzaju naruszeniom przepisów prawa poprzez np. zgłaszanie incydentów w sklepach
Zapobieganie spamowaniu, wyłudzaniu danych, nękaniu, próbom włamań na konta użytkowników lub innym działaniom, których zabraniają warunki korzystania obowiązujące w spółce
Chronienie i ulepszanie środowiska informatycznego spółki przed atakami i nieautoryzowanym dostępem
Kategorie danych osobowych:
Zakupy i dane wygenerowane przez użytkownika (np. kliknięcia i historia wyszukiwania)
Numer ewidencyjny PESEL
Nagrania wideo z kamer nadzorujących 
Dane i ustawienia dotyczące urządzeń, z których korzystają klienci, np. ustawienia językowe, adres IP, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz platforma
Analizy dotyczące sposobu, w jaki klienci korzystają z usług cyfrowych spółki
Podstawa prawna: Wypełnianie obowiązków prawnych lub uzasadniony interes. (Przetwarzanie danych jest konieczne w celu uwzględnienia naszego uzasadnionego interesu w zapobieganiu nadużyciom w korzystaniu z usług lub zapobieganiu, unikaniu i badaniu naruszeń skierowanych przeciwko spółce.)
Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Kappahl musi przechowywać niektóre dane osobowe klienta, aby móc wypełniać zobowiązania umowne oraz obowiązki prawne (księgowość, itd.), jak również w celu (np.) obsługi reklamacji. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do wykonania powyższych zadań. Wszelkie informacje osobiste są następnie usuwane zgodnie z procedurami usuwania danych obowiązującymi w Kappahl. Dane osobowe w formie historii zakupów, która jest przetwarzana w ramach członkostwa w klubie Kappahl „Kappahl Club”, nigdy nie są przechowywane przez okres dłuższy niż 36 miesięcy.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego. W tym celu zawiadom dział obsługi klienta lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji, informując o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 
Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.
Kappahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska, jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: info@Kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 52 880 84 40. Jeśli nie chcesz już od nas otrzymywać SMS-ów, wyślij wiadomość o treści „kastop” na numer 4321.
Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 
REKRUTACJA
Jeżeli ubiegasz się o pracę w Kappahl, będziemy musieli przetwarzać Twoje dane osobowe. Zgłaszając nam swoje zainteresowanie oraz składając wniosek, upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych oraz do przechowywania ich do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub przez uzasadniony okres po jego zakończeniu.
Jakiego rodzaju dane i w jakim celu zbierane są w ramach procesu rekrutacji?
Cel: Przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Przetwarzanie:
Rejestracja kandydata
Otrzymanie i przetwarzanie CV oraz listu motywacyjnego 
Dokonanie wyboru spośród kandydatów 
Zakończenie procesu rekrutacji.
Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko 
Adres e-mail 
Numer telefonu komórkowego 
CV
List motywacyjny.
Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Informacje są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez uzasadniony okres po jego zakończeniu.
Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.
Kappahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska, jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres info@Kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 52 880 84 40.
Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
INNE
Gdy kontaktujesz się z Kappahl jakąkolwiek drogą, bez względu na to, czy robisz to w sprawach związanych z różnego rodzaju działalnością gospodarczą czy innych, przysługują Ci takie same prawa, jak wszystkim innym. W ramach przetwarzania danych osobowych przez Kappahl rejestrujemy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do uzasadnionych celów w każdym przypadku i zgodnie z obowiązującym prawem.
Jakie dane osobowe gromadzi Kappahl i w jakim celu przetwarza dane osób, z którymi utrzymuje inny rodzaj relacji biznesowej?
Dzięki funkcji „Zaproś znajomego” nasi klubowicze mają możliwość zaprosić kolejną osobę do dołączenia do Kappahl Club. Klubowicz musi poinformować zaproszoną osobę o tym, że jej dane zostaną udostępnione firmie Kappahl. Dane osobowe służą do nawiązania tymczasowego kontaktu umożliwiającego wysłanie drogą e-mailową zaproszenia do zarejestrowania konta. Zaproszenie jest ważne przez 2 dni. Po upływie 2 dni, jeśli odbiorca nie zaakceptuje zaproszenia, dane zgromadzone w celu nawiązania tymczasowego kontaktu zostaną usunięte. Jeśli osoba zaakceptuje zaproszenie, jej dane będą dalej przetwarzane na zasadach obowiązujących dla kategorii Klient.
Cel: Zdobycie nowych członków dzięki funkcji „Zaproś znajomego”
     Kroki:
Wysłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do zarejestrowania konta w Kappahl Club
Wysłanie przypomnienia o zachęcie do zarejestrowania konta
     Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu komórkowego
Podstawa prawna: Uzasadniony interes. (Przetwarzanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli wysłać zaproszenie do zarejestrowania konta).
Prawa – jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z którym nie należy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania takich danych.
Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.
Kappahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska, jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz się z nami skontaktować pod numerem 52 880 84 40.
Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.