KappAhl: Kommuniké från årsstämma 2010

KappAhl AB (publ) höll årsstämma tisdagen 23 november 2010 i Mölndal.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Utdelning om 3,25 kr per aktie
  • Omval av fyra ledamöter och nyval av en ledamot, Lena Apler
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut om utdelning
Årsstämman fastställde en utdelning om 3,25 kronor per aktie enligt styrelsens förslag. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes fredagen den 26 november 2010. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 1 december 2010.

Om- och nyval av styrelse
Fyra ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Lena Apler som ny ordinarie ledamot i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna är således Finn Johnsson, Amelia Adamo, Lena Apler, Paul Frankenius och Jan Samuelson. Finn Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Pernilla Ström, som avböjt omval, avtackades för sina insatser i styrelsen.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 570 000 kronor enligt valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 520 000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter 190 000 kronor per person. 150 000 kronor utgår till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till ytterligare ledamot i det utskottet. 30 000 kronor utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ytterligare ledamot i det utskottet.

Instruktioner för Valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs.

Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, som ska vara representanter för de tre största ägarna per den 30 april 2011. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna, samt adjungeras till beredningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en representant, tills valberedningen består av tre ledamöter. Med de största ägarna avses här de av Euroclear-registrerade och ägargrupperade aktieägarna. Vid senare väsentlig ägarförändring bland de största ägarna som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot.

Ersättningspolicy för ledningen
Slutligen antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte förekommer utöver lön under uppsägningstid. Ersättningspolicyn är densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2010 klockan 11.20.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64. E-post hakan.westin@kappahl.com.
Charlotte Högberg, Informationschef. Tel. 0704-71 56 31. E- postcharlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl är en ledande modekedja 360 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultat 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 101123 KappAhl - Kommuniké från årsstämma 2010.pdf