Kappahl bolagsstämmokommuniké

KappAhl Holding AB (publ) höll årsstämma kl 10.00 den 25 november 2009 i Mölndal.

  • Omval av samtliga fem styrelseledamöter
  • Instruktioner för valberedningen
  • Ersättningspolicy för ledningen

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Samtliga fem ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande. De stämmovalda ledamöterna är Finn Johnsson, Amelia Adamo, Paul Frankenius, Jan Samuelson och Pernilla Ström.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska vara oförändrat och således utgå med 1.495.000 kronor enligt valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 495.000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter 180.000 kronor per person. 145.000 kronor utgår till ordföranden i revisionsutskottet och 95.000 kronor till ytterligare ledamot i det utskottet. 30.000 kronor utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och 10.000 kronor till ytterligare ledamot i det utskottet.

Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, som ska vara representanter för de tre största ägarna per den 30 april. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en representant, tills valberedningen består av tre ledamöter. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon representant. Med de största ägarna avses här de av Euroclear-registrerade och ägargrupperade aktieägarna som till bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse om att delta i valberedningen.

Stämman beslutade om en utdelning om 1,25 kronor per aktie enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om att bolagsordningen (§ 1 Firma) ändras så att moderbolagets firma blir KappAhl AB (publ) istället för KappAhl Holding AB (publ).

Slutligen antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus utgår med högst 50 procent av fast lön, samt att avgångsvederlag inte förekommer utöver lön under uppsägningstid. Ersättningspolicyn är densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Denna information skickades av Hugin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, Tel. 0704-71 56 64 
Annette Björklund, Informationschef, Tel. 0704-71 56 31

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 300 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2009, var KappAhls omsättning cirka 5 miljarder kronor och rörelseresultat 525 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 091125_kappahl_bolagsstammokommunike.pdf