Valberedning

Årsstämman den 5 december 2017 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utsedda av de fyra största ägarna i Bolaget per den 30 april 2018.

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman 2018: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder AB) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Fonder). Anders Bülow, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen.

Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, går frågan vidare i storleksordning till nästa ägare.

Ledamöterna i beredningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen är aktieägarnas och bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bland annat tillsättningsfrågor. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningens arbete bedrivs enligt den arbetsordning som årsstämman fastställt.

Förslag till Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till KappAhls styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande via:

KappAhl AB
Att: Valberedningens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Eller via e-post: valberedning@kappahl.com 

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här