Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott som bereder frågor inom sina respektive områden för beslut i styrelsen: ersättningsutskottet, revisionsutskottet och erbjudandeutskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen, samt frågor om bonusutfall för ledningen och eventuella aktiebaserade bonusprogram.

Utskottet består av tre ledamöter intill nästa årsstämma; Susanne Holmberg (ordförande), Anders Bülow och Göran Bille.

Arbetet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottet har inte egen beslutanderätt, annat än inom den ersättningspolicy som årsstämman fastställt för ledande befattningshavare.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering och interna kontroll avseende finansiell rapportering. 

Utskottet består av tre ledamöter intill nästa årsstämma; Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Göran Bille.

Arbetet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottets protokoll delges styrelsen och rapportering sker vid varje styrelsemöte.

Erbjudandeutskott

Erbjudandeutskottet har som huvudsakligt uppdrag att bereda frågor avseende KappAhls erbjudande i marknaden.

Utskottet består av fyra ledamöter intill nästa årsstämma; Susanne Holmberg (ordförande), Cecilia Kocken, Kicki Olivensjö och Thomas Gustafsson. Verkställande direktören, marknadsdirektören och sortiment- och designdirektören ska adjungeras till utskottet.

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här