Om bolagsstyrning

KappAhl är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. KappAhls bolagsstyrning utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.

Det här är KappAhl

Bolagsstämman är KappAhls högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande genom att rösta i betydande frågor. Stämman väljer bland annat bolagets styrelse och revisor, fastställer bolagets balans- och resultaträkningar och beslutar om disposition av resultatet av verksamheten.

Valberedningen är aktieägarnas och bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bland annat tillsättningsfrågor. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen.

Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen har valt att inrätta tre utskott som utifrån vad som anges i styrelsens arbetsordning bereder frågor inom sina respektive områden för beslut i styrelsen.

Ersättningsutskottet bereder de ersättningsärenden som ska beslutas av styrelsen och årsstämman, till exempel ersättningar för ledande befattningshavare, frågor om bonusutfall för ledningen och eventuella aktiebaserade bonusprogram. Revisionsutskottet övervakar dels den finansiella rapporteringen, dels effektiviteten i KappAhls interna kontroll avseende finansiell rapportering. Erbjudandeutskottet har som huvudsakligt uppdrag att bereda frågor avseende KappAhls erbjudande i marknaden.

Styrelsen utser vd och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av KappAhl i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har vd koncernledningen.

KappAhls externa revisorer väljs vid bolagsstämman. 

Svensk kod för bolagsstyrning

KappAhls bolagsstyrning följer Svensk kod för bolagsstyrning, som bygger på principen ”följ eller förklara”. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange förklaringar till avvikelsen. (Mer om Svensk kod för bolagsstyrning.)

Koden innebär bland annat att bolaget i samband med årsredovisningen ska avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget ska ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret. Här finns KappAhls bolagsstyrningsrapporter.

Årsstämma 2019

15 oktober 2019: Med anledning av ett beslut om att ansöka om avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019. Länk till pressmeddelande >>

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här