Incitamentsprogram

KappAhl har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram. Mellan 2012 och 2015 löpte ett treårigt incitamentsprogram för nyckelpersoner med tilldelning av teckningsoptioner avseende aktier i KappAhl.

Incitamentsprogram 2012-2015

Årsstämman beslutade 2011 att utge högst 6 750 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 6 750 000 aktier i KappAhl AB (publ) och godkände att högst 6 750 000 sådana optioner i ett marknadsmässigt erbjudande överläts till vissa nyckelpersoner i KappAhl-koncernen.

Syftet med programmet var att dels skapa möjligheter för KappAhl-koncernen att behålla och rekrytera kompetenta nyckelpersoner, dels genom erbjudande om ett långsiktigt ägandeengagemang hos nyckelpersoner, stimulera dessa till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med KappAhl-koncernen.

Erbjudandet tecknades till 99,9% och 6 744 000 teckningsoptioner förvärvades av vissa nyckelpersoner inklusive bolagets verkställande direktör. Optionspremien fastställdes till 0,58 kronor. Teckningskursen fastställdes till 7,60 kronor, vilket var 125 procent av den för aktier i KappAhl på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga betalkursen under perioden fr.o.m. den 22 december 2011 t.o.m. den 5 januari 2012.

Teckningsoptionerna löpte till och med den 6 februari 2015 men kunde enbart utnyttjas under de 10 sista bankdagarna i löpperioden. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt till teckning av en ny aktie i KappAhl, vilket möjliggjorde aktieteckning av högst 6 744 000 aktier. Vid full aktieteckning i anledning av optionerna kunde bolagets aktiekapital således komma att ökas med högst 963 428,57 kronor.

Mer information om programmet finns i materialet till årsstämman 2011.

Omräkning 2012

Med anledning av sammanläggning av aktier i december 2012 genomförde KappAhl omräkning av teckningsoptionerna. Efter omräkning berättigade varje teckningsoption till teckning av 0,27 antal nya aktier till en teckningskurs av 28,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kunde således komma att öka antalet aktier i KappAhl med högst 1 820 880 och aktiekapitalet med högst 1 565 956,80 kronor.

Optionsinlösen 2015

Teckningsoptionerna löpte till och med den 6 februari 2015 och aktieteckning registrerades i februari 2015. Av 6 774 000 stycken teckningsoptioner utnyttjades 6 594 000 stycken, innebärande att antalet aktier ökades med 1 780 380 stycken och aktiekapitalet med 1 526 040 kronor.

KappAhl har för närvande inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Årsstämma 2019

15 oktober 2019: Med anledning av ett beslut om att ansöka om avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019. Länk till pressmeddelande >>

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här