Ersättning

Årsstämman 2017 beslutade om följande ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön.

Policyn omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i KappAhl AB, inklusive för verkställande direktören.

Den grundläggande principen är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att KappAhl kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Fast lön

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för varje kalenderår.

Bonus etc

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. För verkställande direktören och finansdirektören får bonus högst får uppgå till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön.

Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s k löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT), eller i undantagsfall i övrigt mätbara kriterier, för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.

Styrelsen och ersättningsutskottet ska årligen utvärdera om man till årsstämman ska föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

Icke monetära förmåner

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukförsäkring samt alla förmåner som omfattar koncernens övriga anställda.

Pension

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.

Uppsägning etc.

För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön under sex månader samt avgångsvederlag upp till motsvarande arton månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

Ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs årsstämman för beslut.

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här