Ersättning

Årsstämman 2016 beslutade om följande ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön.

Policyn omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i KappAhl AB, inklusive för vd.

  1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.
  2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. För verkställande direktören får bonus högst får uppgå till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.
  3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.
  4. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön under sex månader samt avgångsvederlag upp till motsvarande arton månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

Den grundläggande principen för ersättning till ledande befattningshavare i KappAhl är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att KappAhl kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs årsstämman för beslut.

Årsstämma 2017

KappAhls årsstämma 2017 hålls tisdagen den 5 december 2017 kl. 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här