Kommuniké från KappAhls årsstämma 2016

Kommuniké från KappAhls årsstämma 2016

KappAhl AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 6 december 2016 i Mölndal. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

  • Utdelning om 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag torsdag den 8 december 2016.
  • Fastställande av arvoden.
  • Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet.
  • Omval av fyra ledamöter och styrelseordföranden samt nyval av Göran Bille och Cecilia Kocken till styrelseledamöter.
  • Val av PricewaterhouseCoopers AB som nytt revisionsbolag, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
  • Instruktioner för valberedningen.
  • Ersättningspolicy för ledningen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt att stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade om kontant utdelning för 2015/2016 med 1,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 96 025 475 kr. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir torsdag den 8 december 2016. Utdelning beräknas sändas ut från Euroclear tisdagen den 13 december 2016.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 819 000 kronor. Detta innebär att 400 000 kronor tillerkänns styrelsens ordförande och 200 000 kronor varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kronor och en övrig ledamot i utskottet 100 000 kronor, samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 12 000 kronor. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Om- och nyval av styrelse
Fyra ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden omvaldes enligt valberedningens förslag. Christian W. Jansson hade avböjt omval. Årsstämman valde Göran Bille och Cecilia Kocken till nya ordinarie styrelseledamöter. De stämmovalda ledamöterna är således Anders Bülow (styrelseordförande), Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö, Göran Bille och Cecilia Kocken.

Val av revisionsbolag
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) valdes till nytt revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Instruktioner för valberedningen
Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för ledningen
Årsstämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Last ned fil: 161206 Kommuniké från KappAhls årsstämma 2016