Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott som bereder frågor inom sina respektive områden för beslut i styrelsen: ersättningsutskottet, revisionsutskottet och erbjudandeutskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen, samt frågor om bonusutfall för ledningen och eventuella aktiebaserade bonusprogram.

Utskottet består av tre ledamöter intill nästa årsstämma; Susanne Holmberg (ordförande), Anders Bülow och Göran Bille.

Arbetet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottet har inte egen beslutanderätt, annat än inom den ersättningspolicy som årsstämman fastställt för ledande befattningshavare.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering och interna kontroll avseende finansiell rapportering. 

Utskottet består av tre ledamöter intill nästa årsstämma; Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Göran Bille.

Arbetet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottets protokoll delges styrelsen och rapportering sker vid varje styrelsemöte.

Erbjudandeutskott

Erbjudandeutskottet har som huvudsakligt uppdrag att bereda frågor avseende KappAhls erbjudande i marknaden.

Utskottet består av fyra ledamöter intill nästa årsstämma; Thomas Gustafsson (ordförande), Cecilia Kocken, Kicki Olivensjö och Susanne Holmberg. Verkställande direktören, direktören för customer experience och sortiment- och designdirektören ska adjungeras till utskottet.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her