Bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 5 december 2017.

§ 1 Firma

Bolagets firma är KappAhl AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse avseende dam-, herr- och barnkonfektion samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst trettiotvåmiljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåttamiljoner (128.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtiomiljoner (40.000.000) och högst etthundrasextiomiljoner (160.000.000).

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra (4) till nio (9) ledamöter.

Bolaget ska ha en till två revisorer med motsvarande antal suppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 6 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

§ 7 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  

§ 8 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
 9. Fastställande av styrelsearvoden, och, i förekommande fall, revisorsarvode.
 10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor, revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0901 – 0831.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

______________________

Förestående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 5 december 2017.

Bolagsordning (pdf)

 

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her