Om bolagsstyrning

KappAhl är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. KappAhls bolagsstyrning utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.

Det här är KappAhl

Bolagsstämman är KappAhls högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande genom att rösta i betydande frågor. Stämman väljer bland annat bolagets styrelse och revisor, fastställer bolagets balans- och resultaträkningar och beslutar om disposition av resultatet av verksamheten.

Valberedningen är aktieägarnas och bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bland annat tillsättningsfrågor. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen.

Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen har valt att inrätta tre utskott som utifrån vad som anges i styrelsens arbetsordning bereder frågor inom sina respektive områden för beslut i styrelsen.

Ersättningsutskottet bereder de ersättningsärenden som ska beslutas av styrelsen och årsstämman, till exempel ersättningar för ledande befattningshavare, frågor om bonusutfall för ledningen och eventuella aktiebaserade bonusprogram. Revisionsutskottet övervakar dels den finansiella rapporteringen, dels effektiviteten i KappAhls interna kontroll avseende finansiell rapportering. Erbjudandeutskottet har som huvudsakligt uppdrag att bereda frågor avseende KappAhls erbjudande i marknaden.

Styrelsen utser vd och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av KappAhl i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har vd koncernledningen.

KappAhls externa revisorer väljs vid bolagsstämman. 

Svensk kod för bolagsstyrning

KappAhls bolagsstyrning följer Svensk kod för bolagsstyrning, som bygger på principen ”följ eller förklara”. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange förklaringar till avvikelsen. (Mer om Svensk kod för bolagsstyrning.)

Koden innebär bland annat att bolaget i samband med årsredovisningen ska avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget ska ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret. Här finns KappAhls bolagsstyrningsrapporter.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her