Ersättning

Ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs årsstämman för beslut. Årsstämman 2018 beslutade om följande ersättningspolicy för ledningsgruppen.

Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”), inklusive lön och andra villkor för verkställande direktör, (nedan tillsammans ”Ledande befattningshavare”).

Denna ersättningspolicy ska tillämpas på samtliga avtal som träffas, eller ändringar i existerande avtal, med Ledande befattningshavare efter det att årsstämman fastställt policyn.

1. Grundläggande princip

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att KappAhl kan attrahera och
behålla kompetenta Ledande befattningshavare.

2. Fast lön

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för varje kalenderår.

3.Bonus etc.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. För verkställande direktören och finansdirektören får bonus högst uppgå till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling.

Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT), eller i undantagsfall i övrigt mätbara kriterier, för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår. Om samtliga mål fullt ut uppfylls beräknas rörlig ersättning för verksamhetsåret 2018/2019 högst kunna uppgå till cirka 7 mkr inklusive sociala avgifter.

Styrelsen och ersättningsutskottet ska årligen utvärdera om man till årsstämman ska föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

4. Icke monetära förmåner

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukförsäkring samt alla förmåner som omfattar koncernens övriga anställda.

5. Pension

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger Ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar, givet oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.

6. Uppsägning etc.

För Ledande befattningshavare och KappAhl gäller normalt sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid kan förekomma för verkställande direktören och får maximalt uppgå till ett belopp motsvarande tolv månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott lämnar rekommendationer till styrelsen. Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen fattar beslut avseende lön och övriga villkor för verkställande direktören. Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut avseende lön och övriga villkor för övriga Ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her