Viktig information

Informationen och dokumenten på den här delen av KappAhls webbplats får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer. Personer som får tillgång till dokumenten måste därför informera sig om och agera i enlighet med sådana eventuella restriktioner.

Vi ber dig att läsa texten nedan och försäkra att du läst den varje gång du vill öppna den här delen av webbplatsen. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan eller i något annat land eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja teckningsrätterna, aktierna eller betalda tecknade aktier.

Obs: KappAhl har publicerat de elektroniska versionerna av materialet på sin webbplats i god tro och endast i informationssyfte.

De värdepapper som omfattas av materialet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De värdepapper som omnämns i materialet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Värdepapper enligt prospektet erbjuds utanför USA enligt Regulation S i Securities Act. Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte heller till personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong eller Japan, och ej heller i övrigt till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte heller distribueras i något land där distribution eller erbjudande enligt prospektet kräver sådana åtgärder eller strider mot tillämpliga regler i sådant land.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som implementerat Prospektdirektivet, förutom i Sverige, kan erbjudandet enligt prospektet endast lämnas under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt. Detta dokument är ett tillkännagivande och inte ett prospekt som uppfyller kraven i Prospektdirektivet. Beslut om att teckna värdepapper som omnämns i materialet bör endast fattas på grundval av uppgifterna i prospektet. 

Jag försäkrar att jag har läst, förstått och att jag kommer att följa ovan nämnda begränsningar.

Ja, jag bekräftar              Nej, jag bekräftar inte

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her